Søknad om permisjon frå skulen

Søknad skjer via søknadsportalen https://skole.visma.com/bokn 

Innlogging med elektronisk ID.


 

Opplæringslova § 2-11:

"Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skulen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med den allmenne unvdervisninga etter at permisjonstida er ute."

Skulen ber om at eventuelle turar så langt råd er, blir lagt til skuleferiar.