Kommunedirektør og leiargruppe

Øverste administrative leiar i Bokn kommune er kommunedirektør Ingeborg Skjølingstad.Kommunedirektørens primærfunksjon er å gi støtte og oppfølging overfor organisasjonen. Kommunedirektøren har overordna ansvar for heile den kommunale verksemda. Dette omfattar heile tenestetilbodet, all planlegging, økonomi og personalforvaltning.

I kommunedirektøren si leiargruppe inngår fire kommunalsjefar:

 • Michael Gräfe er kommunalsjef teknisk/assisterande kommunedirektør
 • Lillian Grønnestad er kommunalsjef økonomi og administrasjon
 • Ingrid Sofie Rundhaug er kommunalsjef oppvekst og kultur
 • Grethe Heimvik er kommunalsjef helse og omsorg.


Kommunedirektøren sine hovudoppgåver er:

 • Skapa ein god serviceorganisasjon med god tilgjengelegheit som er tilpassa dei tenestebehov som innbyggarane kan forventa gjennom dei rammer som Bokn kommune til ei kvar tid arbeid innafor.
 • Legga tilrette for at informasjonen om dei kommunale tenester blir godt kjende for innbyggarane og næringslivet i kommunen.
 • Utforma visjonar og mål i samhandling med politisk leiing
 • Kontakt og samhandling med ordførar og andre folkevalde
 • Støtta leiarane og bygga felles leiarkultur
 • Sikring av koordinering og heilheitlege disposisjonar og vegval
 • Sikring av rammer, rutiner og retningslinjer for verksemda
 • Ansvar for iverksetting av vedtak og tilbakemelding av resultat
 • Ansvar kommunalt næringsarbeid
 • Utvikling av personalet og organisasjonskulturen
 • Internkontroll, HMS
 • Beredskap 


Kommunedirektøren har kontor på Boknatun i 1. etasje.

Telefonnummer: 40 40 54 78

E-postadresse: ingeborg.skjolingstad@bokn.kommune.no

Artikkelliste