Bygg unntatt søknadsplikt

Må jeg søke om tillatelse til å bygge for eksempel en garasje, tilbygg eller gjerde?

Du kan gjennomføre flere mindre byggeprosjekter på egen eiendom uten å måtte søke om byggetillatelse, men det er du som er eier av eiendommen som må passe på at du følger lovverket og de kommunale planene når du bygger. For eksempel kan du bygge terrasse, levegg eller garasje innenfor gitte rammer uten at du må søke kommunen om tillatelse. 

Dette kan du bygge uten å søke

Her kan du se hvilke tiltak loven sier du kan bygge uten å søke. Under hvert punkt vil du finne mer informasjon om hvilke regler som gjelder for de forskjellige tiltakene dersom du skal kunne bygge uten å søke. Husk at i tillegg må kommunens regler for eiendommen være overholdt. 

Frittliggende bygning på en eiendom der det finnes bygg fra før (for eksempel garasje eller hagestue)
 • Som ikke skal brukes til beboelse
 • Som ikke har samlet bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) på over 50 m2
 • Mønehøyde maks 4 m, gesimshøyde maks 3 meter.  
 • Måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen
 • Som oppføres med 1 etasje, og ikke er underbygget med kjeller
 • Skal plasseres minst 1 meter fra nabogrense og annen bygning på eiendommen
 • Nabogrensen må være en sikker grense (oppmålt), hvis det ikke er en sikker grense skal tiltaket plasseres minimum 3 meter fra nabogrensen. Usikker grense er markert med stiplet linje i kart, sikker grense har heltrukken linje mellom målepunktene.
 • Skal ikke plasseres over ledninger i grunnen

Prøv gjerne veiviseren Direktoratet for byggkvalitet har for garasje bod eller anneks

Melding til kommunen

Dersom du finner ut at tiltaket ditt er unntatt søknadsplikt må du huske at du skal melde inn til kommunen når tiltaket er oppført og ferdig, slik at kart og eiendomsregister kan bli oppdatert.

Skjema som skal fylles ut og sendes kommunen innen fire uker etter at tiltaket er ferdigstilt.

Skjemaet for tiltak unntatt søknadsplikt finner dere på dibk.no 

Skjema med vedlegg sendes til:

E-post: post@karmoy.kommune.no
eller
Per post til:
Karmøy Kommune
Rådhuset
Postboks 167
4291 Kopervik 

Tilbygg til en eksisterende bygning

Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 15 m2 

Tilbygget må være understøttet 

Skal ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket 

Skal være 4 meter fra nabogrense (PBL § 29-4) 

Prøv gjerne veiviseren Direktoratet for byggkvalitet har for terrasser og tilbygg

Melding til kommunen

Dersom du finner ut at tiltaket ditt er unntatt søknadsplikt må du huske at du skal melde inn til kommunen når tiltaket er oppført og ferdig, slik at kart og eiendomsregister kan bli oppdatert.

Skjema som skal fylles ut og sendes kommunen innen fire uker etter at tiltaket er ferdigstilt.

Skjemaet for tiltak unntatt søknadsplikt finner dere på dibk.no 

Skjema med vedlegg sendes til:

E-post: post@karmoy.kommune.no
eller
Per post til:
Karmøy Kommune
Rådhuset
Postboks 167
4291 Kopervik 

Terrasser

høyde på inntil 1 m. fra eksisterende terreng,  

er forbundet med en bygning  

Ikke stikker lengre ut fra bygningens fasadeliv (vegg) enn 4 m. 

Tilhørende rekkverk på inntil 1,2 m. 

Kan ikke være overbygd 

Avstand til nabogrense skal være minst 1 m. 

Ta gjerne veiviseren Direktoratet for byggkvalitet har for terrasser og tilbygg

Mindre tiltak i eksisterende byggverk.

Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde 

Reparasjon av byggtekniske installasjoner 

Våtrom innenfor en bruksenhet/branncelle 

Enkle installasjoner innenfor en bruksenhet/branncelle 

Ildsted innenfor en bruksenhet/branncelle 

Levegg med høyde inntil 1,8 meter

10 meter lengde.

Avstand til nabogrense minimum 1 m. 

Frittstående eller forbundet med bygning.

5 meter lengde.

Kan plasseres inntil nabogrense 

Frittstående eller forbundet med bygning.

Innhegning/gjerde mot veg

En mindre innhegning mot vei med inntil 1,5 meters høyde er unntatt søknadsplikt. Innhegningen kan ikke hindre sikten i frisiktsone mot vei.

Med mindre innhegning menes åpne, enkle og lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette. Tette, tyngre gjerder, for eksempel skjermvegg eller innhegning som også er støyskjerm, er konstruksjoner som krever søknad og tillatelse.

Midlertidige gjerder og anlegg som ikke skal stå lenger enn to måneder er unntatt søknadsplikt.

Du må bygge i samsvar med kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker på hva som gjelder for din eiendom.

Antennesystem

Høyde inntil 5 m

Parabolantenne: Diameter inntil 1,2 m

Panelantenne plassert på vegg: Høyde inntil 2 m. 

Forstøtningsmur

Mindre forstøtningsmur

Høyde: Inntil 1 meter

Avstand til nabogrense: minimum 1 meter

Forstøtningsmur

Høyde: Inntil 1,5  meter

Avstand til nabogrense: minst 4 meter 

Mindre fylling eller planering av terreng

Spredtbygd strøk

Max 3 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå

Avstand fra fyllingsfoten til nabogrensen må være minst 1 meter 

Tettbygd strøk

Max 1,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå

Avstand fra fyllingsfoten til nabogrensen må være minst 1 meter 

Eiendom for rekke- eller kjedehus og lignende med tett bebyggelse

Max 0,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå

Avstand fra fyllingsfoten til nabogrensen må være minst 1 meter 

Graving
 • Graving for kabler 
 • Lokal drenering
 • Reparasjon ved rør- og ledningsbrudd 
Veg, biloppstillingsplass

Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever terrenginngrep. Avstand til nabogrense må være minst 1 meter

Frittliggende byggverk knyttet til jordbruks, skogbruks- eller reindriftsområder

Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) ikke over 15 m2 

Oppføres i en etasje og ikke underbygges med kjeller 

Melding til kommunen

Dersom du finner ut at tiltaket ditt er unntatt søknadsplikt må du huske at du skal melde inn til kommunen når tiltaket er oppført og ferdig, slik at kart og eiendomsregister kan bli oppdatert.

Skjema som skal fylles ut og sendes kommunen innen fire uker etter at tiltaket er ferdigstilt.

Skjemaet for tiltak unntatt søknadsplikt finner dere på dibk.no 

Skjema med vedlegg sendes til:

E-post: post@karmoy.kommune.no
eller
Per post til:
Karmøy Kommune
Rådhuset
Postboks 167
4291 Kopervik 

Skilt og reklameinnretning

Inntil 3 m2 montert flatt på vegg 

Prøv gjerne veiviseren Direktoratet for byggkvalitet har for garasje, bod eller anneks

Prøv gjerne veiviseren Direktoratet for byggkvalitet har for terrasser og tilbygg

Hvilke krav gjelder for din eiendom 

Hva du kan gjøre på din eiendom kommer an på hvilke regler som gjelder for eiendommen, dette står i kommuneplan og/eller reguleringsplan. 

Skal du bygge på en eiendom i som ligger mindre enn 100 meter fra strandlinjen, i det såkalte 100-metersbeltet  eller i et område som er satt av til landbruk, natur eller friluftsområde, såkalt LNF område (markert grønt i kommune-/ reguleringsplan) må du i de aller fleste tilfeller sende inn søknad om tillatelse. 

Før du begynner å bygge må du sjekke hvilke regler som gjelder for din eiendom: 

Utnyttelsesgrad for eiendommen. Utnyttelsesgraden sier noe om hvor stor del av eiendommen din som kan være bebygd. Dette står beskrevet planbestemmelsene i kommune-/reguleringsplanen. Alle bygg på eiendommen skal regnes med i utnyttelsesgraden hvis ikke annet er nevnt i bestemmelsene. Hvilke utnyttelsesgrad som gjelder for din eiendom kan du finne i planbestemmelsene som gjelder i ditt område. Enten i reguleringsplan, kommunedelplan eller kommuneplan. 

Om eiendommen er formål bolig/fritidsbolig i kommune-/ reguleringsplan . 
Det er i utgangspunktet kun der det er formål bolig/fritidsbolig det kan settes opp bygg/tiltak uten søknad. På andre formål kan det være behov for dispensasjon. Informasjon om hvilken plan som gjelder for eiendommen kan du finne i planregisteret

Om det er byggegrense på eiendommen. Byggegrensen vises som en stiplet linje på eiendommen i kommune-/reguleringsplan. Dersom det er byggegrense på eiendommen må det bygges innenfor denne uavhengig av hvilke krav som står i lovverket. Dersom en ønsker å bygge utenfor byggelinjen, vil det kreve dispensasjonssøknad. Om det finnes byggelinje på eiendommen vises på reguleringskartet for eiendommen

Avstand til kommunale vann- og avløpsanlegg skal være minst 4 meter. 
Tiltak/bygg skal ikke plasseres nærmere kommunale vann- og avløpsanlegg enn 4 meter, dersom en ønsker å bygge nærmere enn 4 meter er tiltaket søknadspliktig.

Byggene/tiltakene må ikke komme strid med veglovens bestemmelser for avkjøring, frisiktsone eller avstand til senter veg.  

Dispensasjon

Dersom eiendommen har et annet formål enn bolig/fritidsbolig kan det være krav til dispensasjon fra formål. Sjekk med kommunen om formål for din eiendom krever dispensasjonssøknad.

Tiltak i 100-metersbeltet og LNF områder krever søknad/dispensasjon:
100-metersbeltet i strandsonen.

I følge Plan- og bygningsloven § 1-8 er det forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag i 100-metersbelte langs sjø. Skal du oppføre et tiltak i 100-metersbeltet kreves dispensasjon fra § 1-8, denne søknaden skal nabovarsles. 

I de tilfellene der det må søkes om dispensasjon, selv om tiltaket i seg selv er unntatt søknadsplikt, er det ikke behov for å sende inn søknadskjema for byggesaken, det er kun selve dispensasjonssøknaden som skal sendes inn. Dispensasjonssøknader skal nabovarsles før de sendes inn til kommunen. 

Etter at dispensasjon er gitt sendes skjema for tiltak unntatt søknadsplikt inn til kommunen for oppdatering i matrikkelen. Legg ved tillatelsen for dispensasjon sammen med skjema, eller redegjør for at det er gitt dispensasjon (legg ved saksnummer), i skjema for unntatt søknadsplikt. 

Formål LNF

Dersom formål i kommune-/reguleringsplan er LNF kreves full søknad, inkludert dispensasjonssøknad for formål, selv om tiltaket i seg selv er unntatt søknadsplikt. 

Formål LNF er markert grønt i kommuneplan og reguleringsplaner, og er beregnet for landbruk og friluftsliv.  

Dersom bygget/tiltaket skal bygges i tilknytning til gårdsdrift, kan det være at tiltaket ikke behøver dispensasjon. Ta kontakt med kommunen for avklaring. 

Melding til kommunen

Dersom du finner ut at tiltaket ditt er unntatt søknadsplikt må du huske at du skal melde inn til kommunen når tiltaket er oppført og ferdig, slik at kart og eiendomsregister kan bli oppdatert.

Skjema som skal fylles ut og sendes kommunen innen fire uker etter at tiltaket er ferdigstilt.

Skjemaet for tiltak unntatt søknadsplikt finner dere på dibk.no 

Skjema med vedlegg sendes til:

E-post: post@karmoy.kommune.no
eller
Per post til:
Karmøy Kommune
Rådhuset
Postboks 167
4291 Kopervik 

Hva koster melding unntatt søknadsplikt?

Det kan du finne på Karmøy kommune sine nettsider

Spørsmål til byggesaksbehandler

Dersom du har spørsmål i forbindelse med et bygg/tiltak du skal i gang med, kan du sende en epost til post@karmoy.kommune.no med:

 • Et kart det du har tegnet inn hvor du ønsker tiltaket plassert med avstand til nabogrense og bygninger
 • En kort forklaring for hva du vil utføre.

E-posten vil da bli svart opp av en saksbehandler. 

Bestill tid med en byggesaksbehandler

Saksbehandler for Bokn på kart og oppmåling i Karmøy er tilgjengelig for bestilling på Karmøy kommune sine nettsider.

Bestill møte med vedkommende her

Lover og regler  

Plan- og bygningsloven 

Byggesaksforskriften 

Innsyn i kommuneplan og reguleringsplaner