Ordninger for landbrukseiendommer

Det er mange viktige ordninger for landbrukseiendommer, du må sjekke hva som er søknadspliktig:

 • Konsesjon
 • Boplikt
 • Driveplikt
 • Nydyrking
 • Landbruksveg
 • Deling

Under finner du lokal informasjon tilknyttet noen av ordningene, der det er nødvendig. Eller en finner all informasjon på landbruksdirektoratet sine sider, på knappen nederst på siden.

Lokal informasjon

Deling av landbrukseiendom

Eier du en landbrukseiendom som har to eller flere gårdsnummer, og/eller bruksnummer, kan disse samlet være en driftsenhet i landbruket.

Skal du dele en eller flere av disse fra eiendommen, søker du om dette på skjemaet for deling av driftsenhet (DOC, 531 kB). Resultatet av deling kan være søknadspliktig etter jordloven og plan- og bygningsloven. Informasjonen om deling av eiendom finner du her.

I Karmøy kommune brukes ikke skjema for deling som ligger hos landbruksdirektoratet

sprøyte- og gnagersertifikat

For å kunne kjøpe dette må du ta kurs. Det er kommunen der du er folkeregistrert som behandler om du har rett på å få utstedt et bevis. Du kan lese mer om dette hos mattilsynet.

Sprøytesertifikat

Det er kommunen som har ansvar for å registrere og godkjenne de som har krav på sprøytesertifikat. Det et krav at du må eie eller leie en landbrukseiendom samt ha gyldig plantevernmiddelautorisasjon for å få sertifikat.

Hvem kan få autorisasjon for bruk av plantevernmidler kan du finne ut her

Hvordan fornye sprøytesertifikatet?

Fornyelse av sprøytesertifikatet kan du gjøre på Mattilsynets nettsider.
De som har tatt fornyelseskurs for sprøytesertifikatet på internett må selv opplyse og sende inn kursbekreftelse til kommunen.

Da vil kommunen gjøre som følger:

 1. Det vil sjekkes opp om vedkommende er bonde eller eier landbruksareal og kan godkjennes gjennom det.
 2. Finner ikke vi noe på dette, vil kommunen sende ut brev om arbeidsbekreftelse til de som har tatt kurset
 3. Arbeidsbekreftelsen mottas og det ses om du kan bli godkjent å motta beviset
 4. Blir dere godkjent får dere brev med et midlertidig bevis.

Gnagersertifikat

Det er kommunen som har ansvar for å registrere og godkjenne de som har krav på gnagersertifikat for å bekjempe av rotter og mus (gnagere) i og rundt bygninger. Hvem som kan få gnagersertifikat finner du informasjon om her.

Har du tatt eksamen, så vil kommunen gjøre følgende før bevis blir godkjent:

 1. Kommunen få tilsendt en liste fra Statsforvalteren over de som har bestått. Det settes ikke i gang godkjenning fra kommunen før denne listen er mottatt.
 2. Det vil sjekkes opp om vedkommende rett til beviset.
 3. Blir dere godkjent får dere brev med et midlertidig bevis.
  Blir du ikke godkjent vil du få beskjed om dette også.

Har du tatt et av sertifikatene for første gang?

Da vil kommunen gjøre det slik det beskrives under:

 1. Kommunen få tilsendt en liste fra Statsforvalteren over de som har bestått. Det settes ikke i gang godkjenning fra kommunen før denne listen er mottatt.
 2. Det vil sjekkes opp om vedkommende er bonde eller eier landbruksareal og kan godkjennes gjennom det.
 3. Finner ikke vi noe på dette, vil kommunen sende ut brev om arbeidsbekreftelse til de som har tatt kurset
 4. Arbeidsbekreftelsen mottas og det ses om du kan bli godkjent å motta beviset
 5. Blir dere godkjent får dere brev med et midlertidig bevis.
  Blir du ikke godkjent vil du få beskjed om dette også.
Bygge landbruksveg

Bokn har mye kystlynghei og det er ønskelig å få klarhet i om en planlagt landbruksveg kommer til å berøre denne.

Gå gjennom veiledningen som er på denne siden, for å se om du kan søke, og hvordan du gjør det.

Spredeareal

Husdyrgjødsel kan spres på all dyrka mark, både full- og overflatedyrka jord. Skal du spre husdyrgjødsel på innmarksbeiter, kreves det at beitene er godkjent som spredeareal for husdyrgjødsel. Denne godkjenningen gjøres av kommunes landbrukskontor. 

Her har du mulighet til å se hva som er godkjent spredeareal, søknadskjema og avtale om leie av areal til spredeareal.

Ønsker du å få godkjent innmarksbeiter som spredeareal, ta kontakt med kommunens landbruksavdeling. 

Jordleie

Det er driveplikt på alt jordbruksareal. Dette er en personlig plikt som alle jordeiere har. Dersom du ikke driver jorda sjøl, kan du oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda til aktive bønder. Da må det skrives en jordleieavtale. 

Jordleieavtalen skal være på 10 år. Jordeier kan ikke si opp avtalen i avtaleperioden, men det kan leietaker, altså bonden gjøre. Oppsigelsestiden er da på ett år. 

Dersom du skal leie ut både jord og bygninger, skal det inngås en forpaktningsavtale. Forpaktningsavtalene er normalt på mellom 5 og 10 år. 

Både jordleieavtaler og forpaktningsavtaler skal godkjennes av kommunens landbrukskontor. 

Her finner du mal til jordleieavtale som kommunen har laget.  (DOC, 59 kB)

Her finner du informasjon om alle ordninger for landbrukseiendommer hos Landbruksdirektoratet