I Bokn barnehage brukar vi det digitale verktøyet Vigilo. Det er ein lukka nettportal som berre føresette og personalet kan kome inn på ved bruk av passord. Føresette kan kommunisera med personalet elektronisk for å gi  beskjedar – det same kan personalet gjere til kvar enkelt av dei føresette. På Vigilo loggar ein inn og ut barn og vaksne, samt registrar fråvær. Barnehagen legg  og ut dagsrapportar med bilete og tekst om aktivitetane barna har delteke i. Månadsplanane til kvar avdeling vert lagt ut på Vigilo. På den måten kan dei føresette lettare fylgje med på kva aktivitetar barna skal delta i.

 

Dersom du har barn i Bokn barnehage kan du lese om oppdaterte brukarvilkår på Vigilo sin nettstad. Vilkåra er oppdaterte for å vere i samsvar med krava i den nye personvernforordninga, PVF.

Merk at eventuelle krav om retting, sletting eller innsyn skal rettast til Bokn kommune. Du finn meir informasjon om dette her.

Vår visjon er:

Kjekt i barnehagen, der lærer me heile dagen!

Vårt hovedmål er:

Trivsel og godt sjølbilde gjennom autoritative vaksne!

 

 

 Under finn de ei rekke råd om korleis ein bør handtere at barn blir sjuke.