Kommunane er pålagde å ha oversikt over helsetilstanden til innbyggjarane sine. Slik vil ein enklare kunne prioritere rette helsefremjande tiltak for befolkninga for å sikre så god helse som mulig.

Folkehelsearbeid vert definert som den totale innsatsen i samfunnet for å oppretthalde, betre og fremje helsa til befolkninga gjennom å svekke faktorar som gjev helserisiko samt styrkje faktorar som bidreg til betre helse.