Det er vedtatt endring av reguleringsplan for Føresvikvegen fv. 890 - plan 201301-1. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

Reguleringskart, Arekryss

Bokn kommunestyre vedtok i møte 19. juni reguleringsplan for E39 Arekrysset - plan 201702.

 

Bokn kommune har med verknad frå 1. september 2017 gjort avtale om at Karmøy kommune tek over all handsaming av nye bygge-, delings- og plansaker. 

Kommunekart 

 

Kommune har til ei kvar tid eit omfattande planarbeid på ulike hald. På denne sida finn de eit oversyn over vedtekne planar, planar som er ute på høyring og planar som er under arbeid.

I kartmodulen GisLine, også kjend som Fonnakart, og Kommunekart ligg alle reguleringsplanane synlege. Desse kan ein få detaljerte opplysningar om ved å bruke innebygde funksjonar i karta, sjå lenker.

Under menypunktet 'Vedtekne arealplanar' finn de eit samla oversyn over planar med tilhøyrande dokument.

For andre typar kommunale planar, sjå dei einkilde tenestene.