Pakkeforløp heim for pasientar med kreft

Formålet er å sikra tryggleik og føreseielegheit for deg som har fått ein kreftdiagnose, og at behova dine for oppfølging ut over sjølve kreftbehandlinga blir avdekt og følgt opp. Det skal bidra til auka fokus på livskvalitet, god helse og meistring. 

Pakkeforløp heim inneber tre frivillige samtalar for å kartleggja behova dine. Den første samtalen blir gjort med spesialisthelsetenesta. Den andre og tredje samtalen blir utført i kommunen (enten ved kreftkoordinator, fastlege eller ressurssjukepleiarar) 3-4 månader, og 12-18 månader etter at du fekk diagnosen.

Om pakkeforløpet i Bokn kommune

Pakkeforløpet gjeld alle pasientar som reiser heim frå sjukehuset med ein kreftdiagnose. Nokre pasientar har i dag dialog med kreftkoordinator og/eller andre kommunale tenester. Dette pakkeforløpet gjeld alle pasientar uavhengig av alvorsgrad og funksjonsnivå.

Sjukehuset sender melding til kommunen ved koordinerande eining for å informera om pakkeforløpet.

  • Kreftkoordinator tek kontakt med pasienten og avtaler vidare oppfølging.
  • Dersom pasienten allereie får heimetenester er det anten kreftkoordinator eller ressurssjukepleiar som gjennomfører kartlegginga. 
  • Er pasienten på eit sjukeheimsopphald har kreftkoordinator eller ressurssjukepleiar ansvar for oppfølginga.
  • Dersom pasienten ønskjer at fastlegen skal ta oppfølginga, bestiller pasienten time hos fastlegen sjølv.


Sjå brosjyre frå Helsedirektoratet om pakkeforløpet (PDF, 984 kB)

Kva kan kreftkoordinator/ressurssjukepleiar bidra med?

Kreftkoordinator/ressurssjukepleiar er eit lågterskeltilbod i kommunen for kreftpasientar og pårørande. Du kan ta direkte kontakt utan tilvising eller søknad. 

Målsetjinga er at den enkelte meistrar utfordringane i kvardagen i størst mogleg grad, og varetek kontroll og ansvar i eige liv. 

Kreftkoordinator/Ressurssjukepleiar kan bidra med:

  • Vera ein samtalepartnar som kan hjelpa deg å sortera tankar i ein utfordrande kvardag.
  • Vera ein ressursperson for deg og dine pårørande.
  • Ha oversikt over tilbod og tenester som kan vera nyttige for deg.
  • Gi råd om lindring av plagsame symptom.
  • Gi råd og rettleiing om kost og ernæring.
  • Gi råd og rettleiing rundt diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved slutten av livet.

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinator og ressurssjukepleiar Maria Hauen Våga
Tlf: 47 65 12 65 
E-post: maria.hauen@bokn.kommune.no

Artikkelliste