Slå fast grensene på eiendommen

Ønsker du å få endret eiendomsgrensene dine, så kan det gjøres på flere måter. 

 • Klarlegging av eksisterende grenser
 • Mindre grensejustering
 • Retting av usikre grenser i eiendomskartet

Jeg ønsker å få målt opp eiendommen min

En oppmålingsforretning er et møte mellom to eller flere parter for å avklare grensene til en aktuell eiendom. Dette er nødvendig for klarlegging av eksisterende grenser og justering av grenser mellom eiendommer. Under forretningen skal det føres et referat, en protokoll, som beskriver sakens gang og hva partene er enige eller uenige om. Du må betale et gebyr for å få målt opp eiendommen din.
Bestille en oppmålingsforretning

Når du bestiller en oppmålingsforretning vil kommunen kalle inn til en oppmålingsforretning. Dersom eiendommen ikke har koordinatbestemte grenser vil grensene blir rekonstruert og fastlagt i samråd med eier av tomten og naboer. Du må betale et gebyr for å få målt opp eiendommen din.

Søknad

Du må sende inn en bestilling som inneholder en fullstendig utfylt skjema

Fyll ut skjema for bestilling av oppmåling her

Søknaden må inneholde følgende:

 • Søknaden må være signert av eier(e) (hjemmelshaver(e)).
  Ved en grensejustering må alle involverte parter være enige om hvor grensen skal gå.
 • Du må også sørge for at du legger ved et situasjonskart som ikke er eldre enn 6 måneder. Du må tegne tydelig inn på kartet det du ønsker å få målt opp.
  Du kan finne ut hvordan du bestiller kart her

Søknaden sendes til post@karmoy.kommune.no

Hva skjer videre?

Før søknaden

Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling. Maksimal saksbehandlingstid er 16 uker.

Etter søknaden er behandlet

Eiendomsgrensene vil bli merket og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.

Når saken din er ferdig behandlet vil du motta et matrikkelbrev (målebrev) som viser den fastsatte eiendomsgrensen.

Jeg ønsker å få utført en mindre grensejustering

En grensejustering er en justering av uhensiktsmessige grenser mellom to eller flere eiendommer. Lovverket stiller krav til hva som kan gjennomføres som en grensejustering. For boligeiendommer er hovedregelen at arealet som søkes justert, ikke må øke eller redusere den minste eiendommens størrelse med mer enn 5 %. Verdiendringen må ikke overstige Folketrygdens 1G.
Bestille en grensejustering

For å gjøre eiendomsgrenser mellom naboeiendommer mer hensiktsmessige, kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene. Kommunen foretar enten en grensejustering (ved små endringer) eller en arealoverføring (ved større endringer).

En arealoverføring krever søknad etter plan og bygningsloven, med påfølgende oppmåling.

Søknad

Du må sende inn en bestilling som inneholder en fullstendig utfylt skjema og en grensejusteringsavtale

Her kan du bestille grensejustering

Her er mal på en grensejusteringsavtale

Søknaden og avtalen må inneholde følgende:

 • Søknaden og avtalen må være signert av de involverte parter.
  Ved en grensejustering må alle involverte parter være enige om hvor grensen skal gå.
 • Du må også sørge for at du legger ved et situasjonskart som ikke er eldre enn 6 måneder. Du må tegne tydelig inn på kartet det du ønsker å få grensejustert.
  Du kan finne ut hvordan du bestiller kart her

Søknaden sendes til i original til:

Karmøy kommune
Rådhuset
Postboks 167
42291 Kopervik

Hva skjer videre?

Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling. Maksimal saksbehandlingstid er 16 uker.

Jeg ønsker å få rettet opp i grenser i eiendomskartet

Eiendomsgrenser er noen ganger registrert på feil sted, eller med hjelpelinjer som ikke samsvarer med de virkelige grensene.

Dersom du har dokumentasjon på at opplysninger om bygninger, boliger, adresser eller eiendommer er feil, søker du kommunen og krever retting. Hvis rettingen gjelder eiendoms- grenser, må naboene være enig med deg.
Hva må du gjøre for å få rettet grensene dine i eiendomskartet?

I slike saker er det nødvendig å fremskaffe dokumentasjon som viser hva du mener er de riktige grensene for eiendommen. Dette kan være gamle skylddelingsforretninger og utskiftingskart, jordskiftesaker eller andre dokumenter som gjelder eiendommen. Hvis noen av disse dokumentene er tinglyst, kan du bestille en kopi fra Kartverket eller Statsarkivene. 

Når du har denne dokumentasjonen, og forutsatt at naboen er enig i at grensen er feil kan du sende inn krav om retting av grenser.  

Dersom du og naboen er uenige om hvor grensen går, kan verken Kartverket eller kommunen avgjøre tvisten. Saken må bringes inn for forliksrådet, de ordinære domstolene eller jordskifteretten. 

Søknad

Du må sende inn skjema om krav om retting av grenser i eiendomskartet til kommunen.

Her kan du bestille retting av grenser

 • Søknaden må være signert av de involverte parter.

Søknaden sendes til i original til:

Karmøy kommune
Rådhuset
Postboks 167
4291 Kopervik

Hva koster det?

Retting av grenser i eiendomskartet er gebyrfritt, og det vil ikke kreve oppmålingsforretning. 

Hva skjer videre?

Maksimal saksbehandlingstid er 6 uker fra søknaden er å anse som komplett.  

Når grensene er rettet vil du motta et nytt situasjonskart fra kommunen. 

Bestill tid med en saksbehandler på kart og oppmåling

Saksbehandler for Bokn på kart og oppmåling i Karmøy er tilgjengelig for bestilling på Karmøy kommune sine nettsider.

Bestill møte med vedkommende her