Ordninger innen skogbruk

Ordningene innen skogbruk er i hovedsak for eiere av skog, uavhengig om du er næringsdrivende eller ikke. De er knyttet opp mot Landbruksdirektoratet og forvaltes av kommunen og Statsforvalteren.

Bærekraftig skogforvaltning står sentralt i FNs 17 bærekraftsmål og er skrevet direkte inn i delmål 15 – Livet på land. Helheten av bærekraftsmålene er avgjørende viktig og skogen kan bidra til en mer bærekraftig verden på mange måter. For PEFC skogsertifisering er hovedfokus på samarbeid (delmål 17), klima (13), livet på land (15), god helse og livskvalitet (3) og ansvarlig produksjon og konsum (12).

Skog og tømmer i Karmøy

Kommunen har mange oppgaver innen skogbruket. Rådgivning i forbindelse med hogst, spørsmål om skogfond og andre skogfaglige spørsmål en noe av det kommunen hjelpe med.

Men det finnes ingen eget kommunalt tilskudd til fjerning av sitkagran. 

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Tilskudd til for eksempel planting, ulike skogkulturtiltak (eks. foryngelse, ungskogpleie, grøfting osv.), miljøtiltak og vegbygging gjøres gjennom det som kalles nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Les kommunens strategi for Nærings- og miljøtiltak i skogbruket her. (PDF, 358 kB) 

Her finner du informasjon om alle ordninger innen skogbruk hos Landbruksdirektoratet