Kontakt oss

Det er viktig at ein oppsøkjer hjelp dersom ein er utsett for vald eller overgrep i nære relasjonar.

Det er også viktig at ein oppsøkjer hjelp dersom ein utset andre for vald eller overgrep, eller har tankar om dette.

Innhald (trykk for direktelenke)

Vald eller overgrep kan vere
Viktige kontaktar
Som born kan eg vende meg til
Som privatperson kan eg vende meg til
Som valdsutøvar kan eg vende meg til
Som fagperson kan eg vende meg til

 

Vald eller overgrep kan vere

  • Vald mellom ektefelle/partner eller andre i samme husstand
  • Vald og seksuelle overgrep mot born
  • Leve med vald i heimen
  • Tvangsekteskap
  • Kjønnslemlesting
  • Æresrelatert vald
  • Psykisk vald
  • Kva er vald i nære relasjonar?

 

Viktige kontaktar

Politi
02800 (døgnope)
112 (naudnummer)

Legevakt
116 117 (døgnope)

Krisesenteret i Haugesund
52 72 98 84 (døgnope)

Barnevernstenesta
900 63 350 (kvardagar, dagtid)
915 32 510 (vakttelefon)

Familievernkontoret Haugalandet
52 70 08 20 (kvardagar, dagtid)

Bokn helsestasjon
938 51 409 (kvardagar, dagtid)

Psykisk helse- og rustenesta i Bokn kommune
404 10 570 (kvardagar, dagtid)

 

Som born kan eg vende meg til

Lærar/sosialrådgivar

Helsesjukepleiar

Bokn helsestasjon

Vaksne eg stoler på

Alarmtelefonen

Alarmtelefonen er ein gratis naudtelefon for born og ungdom

Barneverntenesta, Karmøy og Bokn

Barnevernvakta

Barnevernet sin akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovudoppgåva er å hjelpe born og familiar i krise som treng hjelp raskt. 

Politiet

Barneombudet

SEIF
Sjølvhjelp for innvandrarar og flyktningar

 

Som privatperson kan eg vende meg til

Barnevernstenesta, Karmøy og Bokn

Krisesenter Vest IKS

Lærarar

Helsesjukepleiar

Bokn helsestasjon

Fastlege

Barnevernvakta
Barnevernet sin akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovudoppgåva er å hjelpe born og familiar i krise som treng hjelp raskt.

Politiet

SEIF
Sjølvhjelp for innvandrarar og flyktningar

Reform 
Ressurssenter for menn

MIRA-senteret
Ressurssenter for innvandrar- og flyktningkvinner

Din vei ut 
Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress

Psykisk helse- og rustenesta i Bokn kommune

 

Som valdsutøvar kan eg vende meg til

Alternativ til vold

Din vei ut 
Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress

Fastlege

 

Som fagperson kan eg vende meg til

Barnevernstenesta, Karmøy og Bokn

Krisesenter Vest IKS

Kommunen sin kontaktperson for plan og interkommunalt nettverk:

Miriam Berland, telefon: 404 10 570
E-post: miriam.berland@bokn.kommune.no