Kontakt oss

Det er viktig at ein oppsøkjer hjelp dersom ein er utsett for vald eller overgrep i nære relasjonar.

Det er også viktig at ein oppsøkjer hjelp dersom ein utset andre for vald eller overgrep, eller har tankar om dette.

  Innhald (trykk for direktelenke)

  Vald eller overgrep kan vere
  Viktige kontaktar
  Som born kan eg vende meg til
  Som privatperson kan eg vende meg til
  Som valdsutøvar kan eg vende meg til
  Som fagperson kan eg vende meg til

   

  Vald eller overgrep kan vere

  • Vald mellom ektefelle/partner eller andre i samme husstand
  • Vald og seksuelle overgrep mot born
  • Leve med vald i heimen
  • Tvangsekteskap
  • Kjønnslemlesting
  • Æresrelatert vald
  • Psykisk vald
  • Kva er vald i nære relasjonar?

   

  Viktige kontaktar

  Politi
  02800 (døgnope)
  112 (naudnummer)

  Legevakt
  116 117 (døgnope)

  Krisesenteret i Haugesund
  52 72 98 84 (døgnope)

  Barnevernstenesta
  900 63 350 (kvardagar, dagtid)
  915 32 510 (vakttelefon)

  Familievernkontoret Haugalandet
  52 70 08 20 (kvardagar, dagtid)

  Bokn helsestasjon
  938 51 409 (kvardagar, dagtid)

  Psykisk helseteneste i Bokn kommune
  404 10 570 (kvardagar, dagtid)

   

  Som born kan eg vende meg til

  Lærar/sosialrådgivar

  Helsesjukepleiar

  Bokn helsestasjon

  Vaksne eg stoler på

  Alarmtelefonen

  Alarmtelefonen er ein gratis naudtelefon for born og ungdom

  Barneverntenesta, Karmøy og Bokn

  Barnevernvakta

  Barnevernet sin akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovudoppgåva er å hjelpe born og familiar i krise som treng hjelp raskt. 

  Politiet

  Barneombudet

  SEIF
  Sjølvhjelp for innvandrarar og flyktningar

  MIRA-senteret
  Ressurssenter for innvandrar- og flyktningkvinner

   

  Som privatperson kan eg vende meg til

  Barnevernstenesta, Karmøy og Bokn

  Krisesenter Vest IKS

  Lærarar

  Helsesjukepleiar

  Bokn helsestasjon

  Fastlege

  Alarmtelefonen
  Alarmtelefonen er ein gratis naudtelefon for born og ungdom

  Barnevernvakta
  Barnevernet sin akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovudoppgåva er å hjelpe born og familiar i krise som treng hjelp raskt.

  Politiet

  SEIF
  Sjølvhjelp for innvandrarar og flyktningar

  Reform 
  Ressurssenter for menn

  MIRA-senteret
  Ressurssenter for innvandrar- og flyktningkvinner

  Din vei ut 
  Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress

  Psykisk helsetjeneste i Bokn kommune

   

  Som valdsutøvar kan eg vende meg til

  Alternativ til vold

  Din vei ut 
  Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress

  Fastlege

   

  Som fagperson kan eg vende meg til

  Barnevernstenesta, Karmøy og Bokn

  Krisesenter Vest IKS

  Kommunen sin kontaktperson for plan og interkommunalt nettverk:

  Miriam Berland, telefon: 404 10 570
  E-post: miriam.berland@bokn.kommune.no