Bygg med søknadsplikt

Før du bygger noe i hagen eller endrer på huset ditt, må du sjekke hva som er tillatt. Selv et lite byggeprosjekt kan ha konsekvenser for omgivelsene. Derfor må du sette deg inn i regler, planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom. Dette kan du lese mer om hos direktoratet for byggkvalitet 

Hva skal du bygge?

Enebolig
 • Hvis du skal bygge ny bolig, kan du ikke søke selv. Da må du ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt.
 • En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg, kommunen og andre firma som skal jobbe med tiltaket.
 • Du kan selv sjekke hvilke muligheter du har til å bygge på din tomt i planen som gjelder for din adresse. 
 • Din rolle i en byggesak er å være tiltakshaver. Det betyr at du er bestilleren, mens profesjonelle lager søknaden og følger søknadsprosessen for deg. 
 • Prosjektering og utførelse overlates også til profesjonelle firma, som du må inngå avtaler med. Firma må erklære ansvarsrett. 
 • Direktoratet for Byggkvalitet har en komplett oversikt over gjeldende lov- og regelverk på sine sider.
Garasje

Du kan søke selv hvis det du skal bygge er under 70 kvadratmeter, bygningen er maks én etasje høy og ingen skal bo eller sove i bygningen.

Fagfolk må søke for deg, dersom bygningen er over 70 kvadratmeter eller noen skal sove eller bo der.

Sjekk hvilke planer som gjelder for eiendommen din

Her finner du informasjon og søknadsskjema for bygging av garasje 

Bod, uthus eller drivhus
Tilbygg
Påbygg
Fasadeendring
Bruksendring

Du må søke om tillatelse til bruksendring når:

 • et byggverk skal tas i bruk til noe annet enn det byggverket opprinnelig var godkjent for eller lovlig brukt til. Tilsvarende gjelder for tilrettelegging for annen bruk.
 • du skal ta i bruk bod eller vaskerom og endre til soverom, stue eller liknende (endre fra tilleggsdel til hoveddel) innenfor eksisterende boenhet (enebolig, rekkehus eller leilighet).

Når du gjør endringer internt i egen bolig, trenger du ikke varsle naboene, og du kan søke selv.

Følg denne veiviseren hvis du vil endre hva du bruker et rom i boligen din til.

Når du skal søke selv søker du på skjema "søknad om bruksendring"

Du må få hjelp av profesjonelt firma til søknaden om bruksendring når du skal:

 • etablere en ny leilighet i boligen din (selvstendig boenhet).
 • fjerne en leilighet som har vært godkjent som selvstendig boenhet.
 • endre bærende konstruksjoner, for eksempel senke gulv i kjeller eller heve tak.

 Her kan du lese mer om søknad ved hjelp av fagfolk.

Gjerde, levegg eller støyskjerm

Et gjerde er en åpen konstruksjon som du kan se gjennom, uavhengig av synsvinkel. Det kan for eksempel være plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde eller smijernsrekkverk.

En levegg er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Levegg kan være frittstående eller forbundet med bygning.

En støyskjerm er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Støyskjermer er ofte noe lengre enn en levegg, og med lyddempende materialer.

Forstøtningsmurer

En forstøtningsmur er en konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng. Den kan bygges i forskjellige typer materiale, som stein, metall eller tre.

En mur som er lavere enn 0,5 meter regnes ikke som en konstruksjon og kan bygges inntil tomtegrensen. Det betyr at ingen deler av muren kan være høyere enn 0,5 meter over terreng. Vi anbefaler at du avklarer plassering med nabo.

Søk med hjelp fra fagfolk dersom du skal bygge en forstøtningsmur på over 1,5 meter, muren skal oppføres langs veg, gangveg eller fortau.

Murer som er høyere enn 0,5 meter må sikres med rekkverk eller gjerde for å unngå personskader.

Solcelleanlegg

Installering og endring av solenergianlegg på eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt fra kravet om søknadsplikt forutsatt at anlegget ikke:

Riving av bygg
Endring av tillatelse

Dersom du underveis i byggeprosessen vil gjøre endringer kan du søke om endring av gitt tillatelse. Dersom endringene påvirker naboer, må nytt nabovarsel sendes. 

Skjema for endring av tillatelse finner du her. Dersom du har søkt digitalt kan du søke om endring av tillatelse på samme sak og sted som du sendte inn søknaden. 

Privat vann- og avløpsanlegg

Dersom du skal bygge nytt, bygge om eller endre bruken av en eiendom som har et eldre privat avløpsanlegg kan det være du må skifte ut avløpsanlegget.

Før du kan installere nytt avløpsanlegg eller skifte ut et eksisterende anlegg, må du ha tillatelse til dette etter plan- og bygningsloven.
Dersom du skal skifte ut avløpsanlegget i forbindelse med andre endringer på eiendommen, må dette framgå klart av byggesøknaden din.
Søknad må sendes inn av profesjonelle foretak og vil med det være det som kalles "ansvarlig søker".

Søknad om byggetillatelse må inneholde:

 • Søknadsskjema
 • Situasjonskart
 • Tegninger
 • Tinglyste erklæringer om rettighet til påkobling og/eller grunn
 • Evt. dispensasjonssøknad
 • Kvittering etter nabovarsling
 • Rørleggermelding

Utslipstillatelse

I tillegg til byggetillatelse må du også søke om ny utslippstillatelse før du kan installere nytt avløpsanlegg eller skifte ut et eldre anlegg.

Les mer om søknad om utslippstillatelse