Barnekoordinator

Irene Høyvik Jørgensen er barnekoordinator i Bokn kommune.

Familiar som har eller ventar barn med alvorlig sjukdom, skade eller nedsett funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og samansette eller koordinerte helse- og omsorgstenester og andre velferdstenester, har rett til barnekoordinator.

Det er frivillig å ta i mot barnekoordinator. Barnekoordinatoren har teieplikt og vil innhente samtykke til å kunne samarbeide med andre innstansar rundt barnet.

Vilkår for rett til barnekoordinator

Familien har rett til barnekoordinator når alle desse vilkåra er oppfylte:

  • Familien ventar barn eller har barn under 18 år.
  • Barnet har alvorleg sjukdom, skade eller nedsett funksjonsevne.
  • Barnet vil ha behov for langvarige og samansette eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Kva kan barnekoordinator hjelpe med?

Barnekoordinator sine oppgaver er blant anna å sørge for:

  • Koordinering av tenestene til familien og barnet.
  • Å ha oversikt over og bidra til å ivareta kommunens ansvar for oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstenester. Det betyr blant anna å arbeide aktivt for at familien og barnet får nødvendig oppfølging frå velferdstenestene.
  • Rettleie familien og barnet i kontakten med ulike delar av hjelpeapparatet.
  • At familien og barnet får informasjon og rettleiing om helse- og omsorgstenestetilbodet, andre velferdstenester og pasient- og brukarorganisasjonar.
  • Framdrift i arbeidet med individuell plan.

Barnekoordinator i Bokn kommune er:

Irene Høyvik Jørgensen
Telefon: 901 13 267
E-post: irene.hoivik.jorgensen@bokn.kommune.no
Besøksadresse: Boknatunvegen 39

Barnekoordinator er tilgjengelig på telefon, samtaler på kontor (etter avtale) eller kjem på heimebesøk.

Korleis søker ein?

Søknad skal sendast koordinerande eining i Bokn kommune. Beskriv godt kva du har behov for og kva du søker om.

Link til skjema

Information in English