Varsel om planarbeid, Sæbøstølane

Kart, Sæbøstølane - Klikk for stort bilete I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven blir det med dette varsla oppstart av privat detaljreguleringsarbeid - plan 201704, detaljregulering for bustader; Sæbøstølane, gnr 9/3 m.fl., Føresvik i Bokn kommune.

Formålet med planen er å regulera for variert busetnad, samt sikra adkomst til areal nord for planområdet som i dag blir nytta til landbruk.

Planområdet er på ca. 50 daa, og ligg i Føresvik Nord, nord for eksisterande bustadfelt.

Endeleg planforslag kan bli noko mindre i areal enn vist ved oppstart.

Planområdet består delvis av gjeldande regulert område, reguleringsplan Føresvik bustader- del av Gnr 9 bnr 5, plan 198201, og delvis av arealet B6 i kommuneplanen samt eit mindre område vest for B6. I kommuneplanen har området B6 formål bustadformål.

Planforslaget er vurdert til å ikkje utløysa krav om konsekvensutgreiing, jf. forskrift om konsekvensutgreiing.

Då området er avklart til bustadformål i kommuneplanens arealdel, er det ikkje krav om konsekvensutgreiing, jf. plan- og bygningsloven og Forskrift om konsekvensutredning. Ei mindre utviding av B6 vestover er av kommunen vurdert til ikkje å gi vesentlege konsekvenser for miljø og samfunn. Det skal sikrast ei grønn sone mot eksisterande tursti i vest. Området innafor B6 som omfattast av hensynssone for funksjonell strandsone skal fortrinnsvis regulerast som grøntareal/LNF-område.

I planarbeidet vil vegalternativ/adkomstmoglegheiter bli vurderte, også for mjuke trafikantar. Planområdet omfattar derfor krysset Stabburvegen – Lyngvegen/Boknatunvegen samt Lyngvegen i sin helhet.

Sjå vedlagt kart over planområde, referat frå oppstartsmøte og planinitiativ.Henvendingar vedrørande planarbeidet kan rettast til

Gismervik Arkitekter
Kontaktperson: Thorleif Waage Gismervik
Tlf: 52 83 17 77
E-post: ga-norge@online.no

Eventuelle merknader skal innan 25.05.18 sendast til:

Gismervik Arkitekter
E-post: ga-norge@online.no

eller

Postadresse: Pb 222, 4291 Kopervik