Ordførar

Ordførar Osmund Våga Lene Ognøy Foss Osmund Våga (Sp) er ordførar i Bokn kommune. Han blei valt til ordførar i oktober 2019.

Kontaktinformasjon:

Postadresse:
Bokn kommune 
V/Ordførar
Boknatunvegen 37
5561 Bokn

Tlf. 98296690

E-post: osmund.vaga@bokn.kommune.no 

Det har nå kome opp skilt for å markere det farlege krysset på Ognøy.

Bokn kommune sin årsrekneskap og årsmelding for 2020 er lagde ut på Bokn kommune sine sider. Dei  gir ein god oversikt over drifta i kommunen.

Bilde frå seatwirl.com

Det vart 29. juni halde eit digitalt folkemøte i Bokn for å informere om konsesjonsbehandling av eit havvindprosjekt utanfor Lauplandsvågen. Det var  anledning for folk til å få informasjon og stille spørsmål.

Ingeborg Skjølingstad

Leiar av kommuneadministrasjonen, Ingeborg Skjølingstad, endrar tittel frå rådmann til kommunedirektør.

Det er ikkje alltid me er like fornøgde med det som regjeringa avgjer, men her er ei sak som er positiv for Bokn, som nettopp blei vedteken:

Sjøbris Kafé opna 11. juni 2020.

Bokn kommune ønsker å ha eit variert og lønnsamt næringsliv i Bokn. Det gir både arbeidsplassar og inntekter, og tenester som boknarane set pris på, som Sjøbris Kafé i Føresvik.

Teikning av ny skule.

Kommunestyret vedtok 16. februar å bygge ny skule med ei kostnadsramme på 72 mill.

Snitt frå plankart.

I kommunestyremøte 16. februar blei planprogram for revidering av deler av kommuneplanen sin arealdel vedteke.

Kommunestyret har gjort vedtak om å støtte tiltaket til Rogaland fylkeskommune.

Nyttårshelsing frå ordføraren.

Her kjem ei nyttårshelsing frå ordførar Osmund Våga.