Me kan tilby

Målsetjing

 • Gje personar som oppheld seg i Bokn gode tenester for å hindra og førebyggja psykisk sjukdom og rusliding
 • Gi god hjelp og støtte til dei som har psykisk liding eller rusproblem
 • Tilbodet skal ha lav terskel, alle skal kunne ta direkte kontakt med oss
 • Tenesta skal vere synleg og godt kjent i kommunen

Me kan tilby

 • individuelle planlagde eller spontane samtalar
 • kartlegging av behov og vanskar, oppfølging og evt tilvising til andre hjelpeinstansar
 • individuell plan
 • hjelp til medikamenthandtering
 • støtte i sorg og krise
 • støtte, informasjon og rettleiing (til dømes til pårørande, personale på skule og i barnehage)
 • samarbeid med spesialisthelsetenesta / andre instansar og koordinering av tenester

Kva vanskar kan me kontaktast for?

Felles for dei som tek kontakt er at dei opplever kjenslemessige og/eller sosiale vanskar som til dømes                                         

 • angst
 • depresjon
 • spiseforstyrring
 • rus / avhengigheit
 • tvang
 • vald

Mange har trong for hjelp når dei opplever belastande livshendingar som til dømes

 • Dødsfall
 • Samlivsbrot
 • Alvorleg sjukdom
 • Vald
 • Seksuelle overgrep
 • Rus i familien
 • Mobbing
 • Sosial isolasjon

Sjå Bokn helsestasjon for ytterlegare informasjon om tilbodet til barn og unge.