Krisesenter Vest

Kven kan få hjelp?

Krisesenter Vest tilbyr hjelp og støtte til personar som er utsett for vald eller trusler om vald i nære relasjonar. Senteret gir bu- og dagtilbod til kvinner, barn, menn og LHBT-personar.

Du treng ikkje tilvising eller timeavtale.

Me kan tilby

Tilbodet omfattar:

  • samtalar
  • støtte og praktisk hjelp
  • råd og rettleiing
  • hjelp til bearbeiding
  • informasjon om rettar og muligheter
  • formidling av kontakt med andre hjelpetilbod
  • advokatbistand
  • oppfølging etter opphald


Korleis komme i kontakt

Krisesenter Vest IKS
Pb. 495
5501 Haugesund
Telefon: 52 72 98 84 (døgnopen)
E-post: post@krisesentervest.no

Meir informasjon

krisesentervest.no