Politikontakt og SLT-koordinator

Politikontakt i Bokn kommune:

Jostein Salemonsen 

E-post jostein.salemonsen@politiet.no

Sjå film om oppgåvene til politikontaktane og politiråda:

 

SLT-koordinator i Bokn kommune:

Frans Gisle Hansen
Telefon: 932 16 677
Epost:  frans-gisle.hansen@tysver.kommune.no

SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggande tiltak) jobbar for å redusera kriminalitet blant ungdom gjennom å styrka samarbeidet mellom kommune og politi. Målet er å gi barn og unge rett hjelp til rett tid, av eit hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etatar og faggrupper. 

SLT er ein samhandlingsmodell for førebyggande tiltak mot rus og kriminalitet. SLT-modellen skal skapa felles strategiar for korleis lokalsamfunnet samordnar tiltak, ressursar, kunnskap og kompetanse mellom politi, kommune, næringsliv og frivillige organisasjonar.