Bilde frå informasjonsportalen.

Statens vegvesen lanserer informasjonsportal for E39 Bokn-Hope.

Bilde frå Meld feil-sida.

Du kan melda inn feil elektronisk til kommunen. Dette gjeld avløp, fortau, lys, vatn, veg og anna. 

Viss du ikkje får bustadlån i vanleg bank og ikkje har anledning til å spara opp eigenkapital, kan du søka startlån frå kommunen til å skaffa deg eigen bustad.

27. oktober var det stort oppmøte på folkemøtet som Rogaland Ressurssenter hadde laga til i forbindelse med prosjektet «Opplev Bokn».

Bokn kommune kjøper tekniske tenester av Karmøy kommune. Sistnemnde har fått nye nettsider og nye digitale skjema. I samband med dette er det laga ei eiga side med skjema til bruk for innbyggarane i Bokn kommune.

Unngå/reduser uheldige situasjonar der det blir bygd i strid med forskrifter om avstand til elektriske anlegg.

Handsamingsavtale på bygge-, delings- og plansaker mellom Bokn kommune og Karmøy kommune.

Karmøy kommune har laga ei startside for deg/dykk som skal sende byggesøknadar. Her finn ein rettleiingar, skjema og informasjon ein treng innan ein eventuelt tek kontakt med sørvistorget i Karmøy. Sida finn ein her