Utføring av reguleringsplan

Det er en omfattende prosess du som konsulent skal gjennom for å få til en reguleringsplan. En god prosess begynner med dialog med saksbehandleren. Derfor oppfordrer kommunen deg til å kontakte saksbehandleren. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

1.Planinitiativ

Innsending av planinitiativ

Du bestiller et oppstartsmøte og planinitiativ gjennom eget skjema

Skjema for bestilling av oppstartsmøte/planinitiativ finner du her

Planinitiativ sendes med e-post til

post@karmoy.kommune.no,

eller vanlig post til:

Karmøy kommune,
Rådhuset
Pb 167
4291 Kopervik.

Kommunen anbefaler dialog/formøter med saksbehandler i kommunen før innsending av planinitiativ.

Ansvarlig: Forslagstiller

Gjennomgang av planinitiativet

Saken fordeles til saksbehandler. Intern gjennomgang av det innsendte materialet.

Ansvarlig: Kommuneadministrasjonen

Oppstartsmøte med forslagstiller, fagkyndig og eventuelt tiltakshaver

Saksbehandler innkaller til og skriver referat fra møtet. Det avgjøres om planarbeidet kan starte opp eller skal stanses.

Referat for oppstartsmøte føres på det planinitiativet som ble sendt inn tidligere.

Kommunen fakturerer gebyr for avholdte oppstartsmøter, i henhold til kommunens gebyrregulativ.

 Ansvarlig: Kommuneadministrasjonen

2. Varsling av planarbeidet

Varsling

Hvilken kommune skal du varsle på?

Det er forskjellige varslingslister ut fra hvilken kommune det er i.

Det fremgår av oppstartreferatet også om hvem som skal varsles.

Hvilken planprosess har du?

Se hvilken planprosess du har og velg mal etter det.

Full planprosess med program

Mal for varsling av plan (DOCX, 21 kB) 

Full planprosess uten planprogram

Mal for varsling av plan (DOCX, 21 kB)

Enkel planprosess

Mal for varsling av plan (DOCX, 22 kB)

Bestilling av grunneier-, nabo- og festelister

Liste over grunneiere/fester/naboer, det kan du lese mer om her hvordan bestilles.

Varslet bør utformes i dialog med kommunen.

Dersom PBL § 4.1 utløses, er det krav om at forslag til planprogram legges ut på høring senest samtidig som det varsles oppstart.

Referat fra oppstartsmøte og planinitiativ skal gjøres tilgjengelig ved varsling (for eksempel på nettside).

Ansvarlig: Forslagsstiller

Gjennomgå innkomne forhåndsuttalelser

Resyme av + kommentar til den enkelte uttalelse, skal følge som del av planforslaget.  

Alle uttalelser skal også følge med i PDF/A-format når planforslaget oversendes til kommunen.

Ansvarlig: Forslagsstiller

3. Dialog om utforming av planforslag

Utkast til planforslag

Nødvendige analyser, rapporter, arkeologiske registreringer, biologisk mangfold-registreringer mv., bør av hensyn til framdrift og forutsigbarhet utarbeides så tidlig som mulig.  

Det samme gjelder kontakt med VAR-avdelinga om teknisk plan, vann, avløp, brannvern og overvann.

Ansvarlig: Forslagsstiller + Kommuneadministrasjonen

4.Planforslag

Utarbeide planforslag

Krav til planforslag: Se referat fra oppstartsmøte og følg de kommunale normene du finner her.

Utarbeide planforslag

 

Planforslag med alle vedlegg sendes post@karmoy.kommune.no. Merk e-posten med plan-ID fra kommunen.

Se referat fra oppstartsmøtet for hvordan planforslaget skal sendes inn, dokumentformater, navnsetting m.m.

Ikke send kopi til saksbehandler. Send egen e-post til saksbehandler om at planforslaget er sendt til postmottak

Eventuelle papirdokumenter sendes til:
Karmøy kommune
Rådhuset
Postboks 167
4291 Kopervik.

På grunn av intern saksbehandlingstid, bør planforslaget sendes minimum 1,5 måned før politisk behandling i Hovedutvalg teknisk og miljø.

Ansvarlig: Forslagsstiller

Gjennomgang av planforslaget

Intern gjennomgang av det innsendte materialet.

Ansvarlig: Kommuneadministrasjonen

Tilbakemelding til forslagsstiller

Beskjed om videre saksgang, eller mangler ved innsendt planforslag

Ansvarlig: Kommuneadministrasjonen

Eventuell komplettering

Ved behov for komplettering, skal normalt hele planforslaget i sin helhet sendes inn på nytt.

Ansvarlig: Forslagsstiller

5. Førstegangsbehandling og offentlig ettersyn

Vedtak om å legge planen ut på offentlig ettersyn

Planforslag behandles normalt av Hovedutvalg teknisk og miljø

Ansvarlig: Kommuneadministrasjonen

Kunngjøring / offentlig ettersyn

Brev til grunneiere/naboer og til høringsinstanser, annonse i avis og plankunngjøring på kommunens internettsider.

Ansvarlig: Kommuneadministrasjonen

Eventuell tilbakemelding til innkomne merknader

I dialog med kommunen

Ansvarlig: Forslagsstiller

Eventuell ytterligere dokumentasjon

Dersom det ved høring framkommer behov for ytterligere dokumentasjon, er dette normalt forslagsstillers ansvar.

Ansvarlig: Forslagsstiller

Fakturering/gebyr

Når planen legges ut til offentlig ettersyn, faktureres forslagsstiller for kommunalt reguleringsplangebyr.   

Ansvarlig: Kommuneadministrasjonen

6. Andregangsbehandling og vedtak

Sak ferdigstilles for politisk behandling

Saksfremlegg skrives

Ansvarlig: Kommuneadministrasjonen

Behandling i Forvaltningsstyret

Vedtak eller videresending til kommunestyret.

Noen planer vedtas av Forvaltningsstyret. Andre planer går via Forvaltningsstyret og godkjennes endelig av kommunestyret.

Ansvarlig: Forvaltningsstyret

Kommunestyrets behandling

Vedtak. Alternativt retur til hovedutvalget / administrasjon

Ansvarlig: Kommunestyret

Kunngjøring av vedtak

Brev til grunneiere/naboer og til høringsinstanser, annonse i avis og plankunngjøring på kommunens internettsider.

Ansvarlig: Kommuneadministrasjonen

7. Eventuell klagebehandling

Innkommet klage

Kommunen ber forslagstiller om å kommentere klagen.

Ansvarlig: Kommuneadministrasjonen

Tilsvar til klage

Dersom merknader til klagen.

Ansvarlig: Forslagsstiller

Klagebehandling

Saksforberedelse

Ansvarlig: Kommuneadministrasjonen

Behandling av klage

Forvaltningsstyret avgjør om klagen tas til følge, eller om saken skal oversendes Statsforvalteren til endelig avgjørelse.

Ansvarlig: Forvaltningsstyret