Bilde frå nettsida til Krisesenter Vest IKS.

Krisesenteret er eit tilbod til deg som er utsett for vald eller overgrep frå ein partnar, familie eller andre du har eit nært forhold til.

Offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar kan søka om midlar. Søknadsfrist: 17. desember.

Illustrasjon, korona og psykisk helse.

Koronapandemien og smitteverntiltaka kan føre til ekstra belastningar. Alle har ei psykisk helse, og bekymringar og stress kan påvirke denne negativt. Ta kontakt dersom du sjølv eller nokon du kjenner har det vanskelig.

Maria Hauen er kreftkoordinator og ressurssjukepleiar i Bokn kommune.

Det er for tida mange spørsmål om meslingar, men det er ikkje nødvendig å framskynda MMR-vaksine til barn som skal opphalda seg i Noreg.

Frå Helse Fonna si nettside.

Samhandlingsforløpa beskriv korleis ulike tenester i både kommune og spesialisthelseteneste arbeider med tilstandsbildet. Dei inneheld konkrete forslag til kartlegging, aktuelle tiltak og samarbeid med andre tenester.

Bilde, HPV-vaksine

Frå og med skuleåret 2018/2019 vil gutar på 7. klassetrinn få tilbod om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.

Bokn kommune kjøper jordmorteneste frå Karmøy kommune.

Kvinner som ønsker oppfølging av jordmor i svangerskapet, kan kontakta jordmor Anne Brubakk Ånensen, tlf. 97 65 72 49 (Kopervik helsestasjon).