Karmøy kommune tilbyr kurs og samtale opp mot å bli snus eller tobakksfri. Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Frisklivstrening er et gruppebasert tilbud for deg som vil endre aktivitetsvaner. Deltakerne lærer om hvordan man kan bli mer aktiv i hverdagen, og viktigheten av fysisk aktivitet. Helsedirektoratets anbefalinger danner grunnlaget for kurset. Kurset består av både teori og praksis, hvor fysisk aktivitet gjennomføres både innendørs
og utendørs.

Meistringstreff er eit kurs der du som brukar eller pårørande får auka kunnskap om meistring, treffer andre og deler erfaringer.

Bokn legekontor vil vere stengt i 5 veker frå måndag 27. juni (veke 26) fram til og med fredag  29. juli i veke 30. 

Bilde frå nettsida til Krisesenter Vest IKS.

Krisesenteret er eit tilbod til deg som er utsett for vald eller overgrep frå ein partnar, familie eller andre du har eit nært forhold til.

Offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar kan søka om midlar. Søknadsfrist: 17. desember.

Maria Hauen er kreftkoordinator og ressurssjukepleiar i Bokn kommune.

Det er for tida mange spørsmål om meslingar, men det er ikkje nødvendig å framskynda MMR-vaksine til barn som skal opphalda seg i Noreg.

Frå Helse Fonna si nettside.

Samhandlingsforløpa beskriv korleis ulike tenester i både kommune og spesialisthelseteneste arbeider med tilstandsbildet. Dei inneheld konkrete forslag til kartlegging, aktuelle tiltak og samarbeid med andre tenester.

Bilde, HPV-vaksine

Frå og med skuleåret 2018/2019 vil gutar på 7. klassetrinn få tilbod om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.