Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søka om midlar. Søknadsfrist: 4. desember.

Maria Hauen er kreftkoordinator og ressurssjukepleiar i Bokn kommune.

Aktivitetskortet gjeld for barn og unge frå 0-18 år frå låginntektsfamiliar i Bokn kommune. Kortet gir gratis tilgang til kultur- og fritidsaktivitetar på Haugalandet.

Legekontoret er feriestengt 30.06 -  04.08 og Frakkagjerd legesenter er vikar. Arne Brandt-Rantzau skal vera vikar for Jan Schille ved Bokn legekontor til hausten.

Det er for tida mange spørsmål om meslingar, men det er ikkje nødvendig å framskynda MMR-vaksine til barn som skal opphalda seg i Noreg.

Frå Helse Fonna si nettside.

Samhandlingsforløpa beskriv korleis ulike tenester i både kommune og spesialisthelseteneste arbeider med tilstandsbildet. Dei inneheld konkrete forslag til kartlegging, aktuelle tiltak og samarbeid med andre tenester.

Bilde, HPV-vaksine

Frå og med skuleåret 2018/2019 vil gutar på 7. klassetrinn få tilbod om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.

Bokn kommune har inngått avtale om jordmortenester med Karmøy kommune. Tenestene er likeverdige i Karmøy og Bokn.

Boknarar som vil nytta seg av dette tilbodet, kan ta kontakt med Norheim helsestasjon, tlf. 52 81 16 90, eller Kopervik helsestasjon, tlf. 52 85 75 50.