Planer for din eiendom og i ditt nærmiljø

Ingen kan bygge hvor de vil uten å sjekke planer som er vedtatt for ditt nærmiljø. Du må sjekke hva som er tillatt og ikke. Først av alt er det viktig å vite hva din tomt/eiendom er regulert som, deretter kan du søke om å få endret eksisterende reguleringsplan via profesjonelle utbyggere/aktører om planverket sier noe annet enn du ønsker. Det er til syvende og sist politikerne som vedtar eventuelle endringer i reguleringsplan. Du får nyttige informasjon her.

Lurer hva din eiendom er regulert eller avsatt til? Altså, hvilke føringer gjelder for hva du kan gjøre på din eiendom. I planregisteret et kan du finne hvilke planer som gjelder for din eiendom. 

Her kan du finne ut hvilke planer som er lagt ut til oppstart, høring eller er godkjente

Skal du bygge bod, garasje, terrasse eller levegg kan du lese her hva som er tillatt å bygge uten å søke.

Bor du i et område som er merket LNF, det vil si landbruk, naturvern og friluftsområde, kan dette kun endres ved innspill til kommuneplan. Den revideres normalt hvert 4. år og den legges ut på høring hvor du kan gi innspill. 

Hva kan du gjøre på LNF eiendommer?

Den eneste byggeaktiviteten som tillates i LNF-områder er den som har direkte tilknytting til aktiviteter i landbruket eller stedegen næring.

I gjeldende kommuneplan finnes det egne bestemmelser til eksisterende boliger og fritidsboliger som ligger i LNF-områder.

Se kommuneplanens bestemmelser her. 

Har du fått brev med varsel om oppstart?

Dersom du har fått brev om varsel om oppstart av reguleringsplan er du sikkert nabo eller grunneier i eller ved planområdet. Det er viktig at du leser nøye gjennom dette brevet. Har du spørsmål eller merknader til innholdet i varselet må du ta kontakt med de som er ansvarlig for planarbeidet. Kontaktinformasjon står nederst i brevet.

Har du fått brev om offentlig ettersyn?

Dersom du har fått brev om at en reguleringsplan er sent på høring og utlagt til offentlig ettersyn er du sikkert nabo eller grunneier i eller ved planområdet. Offentlig ettersyn betyr at kommunens hovedutvalg for teknisk og miljø har vedtatt å sende reguleringsplanen ut på høring. Det er viktig at du leser nøye gjennom dette. Sett deg inn i plandokumentene, og hva planen vil si for din eiendom. Du kan komme med merknader til planen. Du kan også komme med opplysninger som du mener er viktige for planarbeidet. Fristen for å komme med merknader står i brevet.

Har du fått brev om godkjent reguleringsplan?

Dersom du har fått brev om at en reguleringsplan er godkjent er du sikkert grunneier, fester nabo eller rettighetshaver i eller ved planområdet. Godkjent reguleringsplan betyr at reguleringsplanen er rettslig bindende. Vedlagt dette brevet ligger informasjonsbrev om mulighet for klage.

Vedtatte planer finner du på arealplaner.no

Kan man søke om dispensasjon fra en vedtatt reguleringsplan?

Det er mulig å søke om dispensasjon fra en reguleringsplan, men normalt anbefaler vi at man heller endrer reguleringsplanen.

For mer informasjon om dispensasjon se byggesak sin side

Er det krav til reguleringsplan?

I noen tilfeller er det krav til at området som man ønsker å bygge på er detaljregulert. Eiendommen skal blant annet være detaljregulert dersom:

  • Den ligger innenfor et område som er avsatt til fremtidig bebyggelse i kommuneplanens arealdel
  • Ligger innenfor 100-metersbeltet til sjø
  • Er større enn 3dekar / 3000m2

Er eiendommen din innenfor noen av disse punktene?

Da må du ta kontakt med en fagkyndig plankonsulent som tilbyr tjenester til dere som skal bygge eller endre på eiendom. Kommunen har ikke anledning til å anbefale en konkret konsulent, men det finnes mange dyktige konsulenter i vårt distrikt som du kan velge mellom.

Hva er kommunens arealplaner?
  • Kommuneplanens arealdel er et overordnet styringsdokument som fastsetter fremtidig og forutsigbar arealbruk i hele kommunen.
  • Kommunedelplan er en overordnet plan for en del av kommunen. For eksempel et større veiprosjekt eller en by.
  • Områdereguleringsplan er en reguleringsplan for et større område. En mer detaljert plan en enn kommunedelplan. I en områdereguleringsplan kan det stilles krav til utarbeiding av en detaljreguleringsplan.
  • Detaljreguleringsplan er en en reguleringsplan for et mindre område. Den mest detaljerte plantypen.

Når du skal bygge, dele, rive må du forholde deg til alle disse planene, hva som gjelder for deg og din eiendom finner du på arealplaner.no

Når kan jeg komme med innspill til en plan?

Du kan komme med innspill både ved varsel om oppstart av reguleringsplan, og når en reguleringsplan er lagt ut til offentlig ettersyn. Innspill til reguleringsplan kalles merknad. Merknad til reguleringsplaner må gis innen fristen i brevet for at du skal bli hørt.

Er det mulig å endre en reguleringsplan?

Det er mulig å endre en vedtatt reguleringsplan. Endringen må samsvare med kommuneplanens arealdel og hensikten til reguleringsplanen. En endring kan være å endre byggegrenser, byggehøyde, flytte en regulert avkjørsel osv. Du kan ikke gjøre endringen selv, men må ta kontakt med en fagkyndig plankonsulent som kan hjelpe deg med arbeidet. Dersom det er ønskelig å gjøre mange endringer i en plan kan det resultere i at hele reguleringsplanen må endres. Disse vurderingene gjøres mellom plankonsulent og kommunen.

Hvordan finne reguleringsplan for der du bor

Du kan finne planen for din eiendom enten gjennom:

Arealplaner.no, her kan du søke på ditt gårds- og bruksnummer og de aktuelle planene for denne eiendommen kommer da opp. Her finner du både planer under oppstart, til høring eller vedtatte arealplaner.

Kommunekart.no, her er den vanlige kartløsningen. Her kan du søke på gårds- og bruksnummer eller adresse, og du må sette på kartlaget “Reguleringsplan” for å se den vedtatte planene for området