Grunnskuleopplæring

§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring.

(…)Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år.

(…)Retten og plikta til opplæring varer til eleven har fullført det tiande skoleåret. 

§ 2-5. Målformer i grunnskolen

Kommunen gir forskrifter om kva målform som skal vere hovudmål i dei enkelte skolane. Hovudmålet skal nyttast i skriftleg opplæring og i skriftleg arbeid. Frå og med 8. årstrinnet vel elevane sjølv kva skriftleg hovudmålform dei vil bruke.

Ved Bokn Skule er hovudmålet Nynorsk.

Les heile Kap. 2 i Oppløringslova HER

Les på UDIR sine heimesider om Grunnskulen HER

Artikkelliste