Bokn sjukestove

Sjukestova er ein institusjon for pasientar som ikkje greier seg i eige heim med heimesjukepleie eller anna hjelp. Sjukestova er heildøgnsåpe med heildøgnsbemanning. Sjukeheimen er offentleg drive.

Sjukeheimstenesta omfattar langtidsopphold, korttidsopphold og avlastningsopphold. For meir informasjon om sjukeheimstilbodet, ta kontakt med kommunen.

Kven kan søkje på langtidsopphold:

Får du ikkje dekke ditt behov for pleie- og omsorg når du bur heime, kan du søkje om ein plass på sjukestova.

Kven kan søkje på korttidsopphold:

Du kan søkje om korttidsopphald på sjukestova, dersom du for eksempel treng opptrening etter sjukdom eller nærare utredning.

Kven kan søkje om avlastningsopphold:

Avlastningsopphold på sjukestova kan søkjast av personar som har omsorgsoppgåver heime.