Influensavaksine

Kommunelegen minner om at influensavaksinen er tilgjengeleg for alle ved å ta kontakt med legekontoret. Eigenandel er kr 50 - gratis dersom du har frikort. 

Bokn formannskap held møte tysdag 7. juni 2016 kl. 19.00 i møterommet 1. etasje, Boknatun. 

Bokn Forvaltningsstyret held møte 08. juni 2016 kl.: 19:00 i møterommet 1 etg Boknatun 

Lokaldemokratiet gir innbyggjarane høve til sjølv å velja dei lokale og regionale leiarane sine og gjennom det påverka den lokale samfunnskutviklinga meir direkte. Rådmannen er kommunen sin øvste administrative leiar og skal sjå til at dei sakene som vert lagde fram for folkevalde organ, er forsvarleg utgreidde, og at vedtak vert sett i verk.

Bokn kommune har fleire politiske utval/styrer. Kommunestyret, som er Bokn kommune sitt øvste politiske organ, består av 17 medlemmer. Formannskapet består av 7 medlemmer, forvaltningsstyret består av 7 medlemmer, brukarrådet for eldre og funksjonshemma (seniorrådet) består av 5 medlemmer og kontrollutvalet består av 3 medlemmer.

Alle dei politiske utval/styrer held sine møter på Boknatun, enten på møterommet i 1. etasje eller allrommet i 2. etasje.  Møtene blir avvikla på kveldstid og er opne for publikum.

Kven som er valde medlemmer i dei forskjellige hovudstyrer og utval finn du her: