Godkjent detaljregulering

Bokn kommunestyre vedtok i møte 19. juni reguleringsplan for E39 Arekrysset - plan 201702.

Norconsult har på vegne av Statens Vegvesen utarbeidet detaljreguleringsplan for E39 Arekrysset. Planområdet omfatter et areal på 13 da. Formålet med planen er å legge til rette for et trafikksikkert T-kryss mellom Arevegen og E39, ca. 800 meter nord for fergeleiet på Arsvågen.


Planbestemmelser (PDF, 401 kB)


Eventuelle krav om erstatning eller innløsning jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven må fremsettes skriftlig innen 3 år. Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven. Om innholdet i klagen vises det til forvaltningslovens § 32.

Karmøy kommune saksbehandler reguleringsplaner for Bokn kommune. Eventuell klage skal være underskrevet og sendes innen 3 uker til:

Karmøy kommune
Rådhuset
Postboks 167
4291 Kopervik

Eller: post@karmoy.kommune.no