Varsling oppstart av planendring: Føresvikvegen fv. 890- Endring av veglinjer mv., Plan-ID 201301-1, Bokn kommune

Snitt frå oversiktskart. - Klikk for stort bileteSnitt frå oversiktskart.Forslag til planendring- Føresvikvegen fv. 890- Endring av veglinjer mv., Plan-ID 201301-1, Bokn kommune.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 søker Rogaland fylkeskommune om planendring av reguleringsplan for Føresvikvegen fv. 890, Plan-ID 201301 i Bokn kommune.

Planendringen omfatter kun en justering av gjeldende formål i plankartet. Planbestemmelsene skal ikke endres. Hensikten med endringen er å justere arealformålene slik at de stemmer overens med det som faktisk er bygd. Tiltaket medfører endring av følgende regulerte formål: Veg, kjøreveg, fortau, gang- og sykkeveg, landbruk, annen veggrunn (tekniske anlegg og grøntareal) og hensynssone frisikt.  

Tiltakene medfører kun mindre justering av plankartet, og endrer ikke på hovedtrekkene i planen.

Oversiktskart - Klikk for stort bileteOversiktskartKommunalsjef teknisk har konkludert med at endringsforslaget faller innenfor rammen av det som kan betraktes som en enkel planprosess uten offentlig ettersyn. Dette gjelder endringer i reguleringsplan som i liten grad påvirker gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til vitkige natur- og friluftsområder. Det foreliggende varsel må derfor betraktes som eneste mulighet til å uttale seg før vedtak blir fattet, jf. Plan- og bygningsloven § 12-14, 3. ledd.

Se vedlagt planbeskrivelse, gjeldende planbestemmelser, oversiktskart fra planområdet og referat fra oppstartsmøtet/planinitiativ" for mer informasjon.

Planbeskrivelse (PDF, 709 kB)

Gjeldende planbestemmelser (PDF, 837 kB)

Plankart (PDF, 685 kB)

Referat fra oppstartsmøte/planinitiativ (PDF, 216 kB)

Merknader til søknaden

Fristen for å komme med merknader til søknaden er 21.05.2021 Send din merknad skriftlig til

Rogaland fylkeskommune, Postboks 130, 4001 Stavanger eller på epost til firmapost@rogfk.no. Merk brevet/eposten med «Saksnr: 2020/67270».

Eventuelle spørsmål kan rettes til planleggingsleder Marte Ness Aarak på epost: marte.ness.aarak@rogfk.no.