Forvaltningsstyre held møte onsdag 22.02.2017

Forvaltningsstyremøte.jpgForvaltningsstyre held møte onsdag 22.02.2017 kl.: 19:00, Boknatun 1 etg. 

Saksliste er som følger:

Sak nr. Sakstittel
Sakliste
006/17 Godkjenning av møtebok får møte 25.01.2017
007/17 Uttale til søknad om fornying av konsesjon frå Kvitsøy Edelskjell AS for oppdrett av stort kamskjell, konsesjon R-TV-801
008/17 Gnr. 23 Bnr. 7 - søknad om deling av grunneigedom - Daniel Thuestad
009/17 Lauplandsholmen - Grieg Seafood Rogaland - mellombels flytting av akvakulturanlegg - dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel
010/17 Meldingsaker til Forvaltningsstyremøte 22.02.2017

 

Møte er ope for publikum.

Saksdokumenta er lagt ut i Service-torget og Bokn Folkebibliotek.

Innkalling med saksdokumenter finn du her (PDF, 8 MB):

Møtebok frå sist møte finn du her (PDF, 384 kB):