Heimesjukepleie

Heimesjukepleie er eit tilbod til sjuke og funksjonshemma som bur i eigen heim. Tenesta kan for eksempel omfatte sårbehandling, personleg stell og medikamenthandtering.

Tenesta vert gjeve ved behov for hjelp til medisinering, stell av sår, personleg hygiene og liknande.

Tenesta blir utført av sjukepleier eller annan helsearbeider.