Ordføraren har ordet, år 2016

(Det blei gitt ut sju utgåver av Bokn Bygdablad i 2016.)

Tormod Våga:

Februar/mars 2016

Kjære boknerar

Selv om det nye året er kommet godt i gang er dette første ”ordføreren har ordet” i 2016,  og jeg vil nytte anledningen til å ønske alle et Godt Nytt År.

Inntektssystem, kommunereform og folkeavstemming

En av de første store utfordringene som dukket opp i det nye året er forslaget fra regjeringen om nytt inntektssystem for kommunene. Tallene viser at det for flere kommuner vil bli en nedgang i inntektene om forslaget går gjennom i stortinget. Inntektstapet vil få konsekvenser for flere kommuner, Bokn er en av dem. Systemet er lagt opp slik at det er avstanden til en befolkning på 5000 personer som avgjør hvor stort inntektstapet blir. For Bokn betyr dette at avstanden til Tysvær er for liten, og at Bokn derfor regnes som det regjeringen har valgt å kalle ”frivillig liten” og må tåle et inntektstap. Foreløpig er dette beregnet til et tap et sted mellom 5-8 millioner med en nedtrapping over et ukjent antall år. Det er viktig å påpeke at det er knyttet stor usikkerhet til utslagene av alle sider ved det nye systemet og det blir spennende og se hvilken støtte dette forslaget får på stortinget.

Høringsfristen var satt til 1. mars og Bokn har protestert høylytt på dette. Dette er også et utidig press midt i en kommunereform som var sagt skulle baseres på frivillighet.

I kommunereformen er alle kommuner pålagt å utrede sammenslåing med en eller flere andre kommuner. Bokn har valgt å utrede sammenslåing med Tysvær. Boknerane vil dermed ha to valg i den kommende folkeavstemmingen, Bokn sammenslås med Tysvær, eller Bokn som egen kommune. Dette blir det opp til den enkelte boknar å bestemme.

Rådmennene i de to kommunene har laget utredning om hvordan alternativene vil slå ut ved sammenslåing og som egne kommuner. Dette er et stort arbeid som jeg må berømme vår rådmann for å ha gjennomført på en glimrende måte på kort tid med arbeid både dag og natt. Avtalen ble vedtatt lagt ut på høring av kommunestyret den 8. mars med høringsfrist 1. mai. Avtalen er lagt ut på kommunens hjemmesider. For de som ønsker avtalen i papirform kan de henvende seg til servicetorget for utskrift. Det er også laget en intensjonsavtale mellom Bokn og Tysvær som tar inn i seg hvordan den nye kommunen skal driftes og styres. Denne avtalen er det ordfører, varaordfører, rådmann og hovedtillitsvalgt fra begge kommuner som har fremforhandlet. Avtalen har som hovedmål å beskrive hvordan det blir i den nye kommunen som Bokn blir en del av. Også intensjonsavtalen er lagt ut på kommunens hjemmesider og alle oppfordres til å sette seg inn i avtalen før folkeavstemmingen. Også denne kan fås i papirform ved henvendelse servicetorget.

Det vil på kommunens hjemmesider bli lagt ut all informasjon som kan være relevant for denne saken. Det vil også bli avholdt to folkemøter, et møte før høringsfristen for utredningen går ut og et før folkeavstemmingen. Dato for folkemøtene og folkeavstemmingen er foreløpig ikke satt, men vil bli annonsert så snart de er klare.

Folkeavstemminger i Norge kan kun være rådgivende. Undertegnede og de aller fleste andre i kommunestyret er allikevel klare på at vi følger folkets vilje i denne saken uansett utfall.

Usikkerhet om hva det enkelte alternativ innebærer er nok noe alle vil føle på i denne prosessen. Inntektssystemet er uklart og ikke vedtatt, hvordan blir formueskatten på verk og bruk (inntektene fra Kårstø) i fremtiden, og helt sikkert en hel rekke andre faktorer man ønsker svar på. Mange av disse svarene vil vi ikke få før en avstemming, men vi lover å gjøre det vi kan for å få frem det som er mulig av informasjon før den enkelte må fatte en endelig avgjørelse.

Mobildekning i Bokn

Dårlig mobildekning er en stor utfordring flere steder i Bokn. I dagens samfunn er tilfredsstillende mobildekning en selvfølge for å kunne drive normalt enten det er næring eller fritid. Samtaler, meldinger, alarm- og overvåkningssystemer er alle basert på mobilsystemet med tilhørende dekning. For å få mobilselskapene til å bedre dekningen i Bokn er det satt i gang et prosjekt for å fronte dette. Prosjektet ledes av Jørn Hansen, og som mange har sett er kartleggingen og kampanjen for å dokumentere den dårlige dekningen godt i gang med blant annet et opprop på facebook. Dette er et prosjekt som vil bety mye for mange og vi er særdeles spente på hvor fort mobilselskapene klarer å bedre dekningen i Bokn kommune.

Parkeringsplass ved kirken

Som mange har sett er Odd Grønnestad ferdig med grunnarbeidet av ny parkeringsplass ved kirken. Plassen vil romme ca. 35 biler og blir sammen med plassen ved gamle skolen nok til at det ikke skulle bli nødvendig å parkere langs veien ved de fleste av de mest folkerike dagene i kirken. Det er utrolig godt jobbet av alle involverte å få dette prosjektet så fort frem. Fra vedtak i kommunestyret rett før jul til oppstart av arbeidet med parkeringsplassen er det ikke gått mange ukene. Jeg må også få takke Gunnar Bokneberg som avstår grunn til parkeringsplassen. Dette er noe som vil bedre forholdene for alle som skal i kirken og som øker trafikksikkerheten for alle de som ferdes i området.

Utvidelse av sykehjem og omsorgsboliger

Etter vedtak i kommunestyret om å utvide sykehjem og omsorgsboliger med opp til 15 boenheter er dette arbeidet nå godt i gang. Arbeidsgruppen med Rune Vatnaland som leder, Lene Ognøy Foss, Sigmund Alvestad, Jørgen Thuestad, Ingunn Toft, tillitsvalgt ved sykehjemmet og Anne Askeland som sekretær har det travelt med planlegging av prosjektet som er planlagt å være ferdig i utgangen av 2017. Gruppen har mandat til full ferdigstillelse og arbeider ut fra mandatet og budsjettvedtaket. Det største fokuset er at vi skal få boliger som er funksjonelle, og at ansatte og beboere skal få et komplett miljø hvor alle trives.

Tilbringertjenesten for los til Bokn

I mange år har det vært snakket om at losbåten burde vært flyttet fra Kopervik til Bokn. Fra midten av april er dette en realitet. Med kort vei til losmerkene og fint farvann å seile til og fra havn i er Bokn og Boknasundet det perfekte utgangspunkt for denne tjenesten. Bukser og Bergning som har vunnet en 10 års kontrakt på drift av losbåtene har leid lokaler og kai hos Espen og Åse Helen Alvestad. Her skal de ha sin base på kaien i Alvestadkroken og i sjøhuset hvor Bokn Bufellesskap tidligere holdt til. Det er flott at denne aktiviteten valgte Bokn som base og jeg er sikker på at dette i fremtiden vil skape god aktivitet og gode arbeidsplasser i Boknasamfunnet.

Oversikt over prosjekter

For at de som er interesserte i å se hvilke prosjekter kommunen til enhver tid har er det lagt inn en oversikt over dette på kommunens hjemmeside. Oversikten er en enkel fremstilling med kort beskrivelse og status for den enkelte sak. Oversikten finnes ved å klikke inn på bokn kommune og knappen ”Til orientering”.

Nå står en tidlig feiring av påskehøytiden for døren. Med et snev av vår luften og sol i bakken er dette en flott tid av året.

Jeg vil med dette ønske alle en fin påskefeiring både ved fjell og sjø.

Hilsen ordføreren

 

Mars/april 2016

Kjære boknerar

Folkeavstemming 20. juni

Den 20. juni avholdes det folkeavstemming om Bokn skal slå seg sammen med Tysvær eller fortsatt være egen kommune. Dagen etter, den 21. juni, vil kommunestyret gjøre vedtak i saken. Alle gruppeledere har signalisert at deres partier vil følge folkets råd i saken. Det som blir resultatet i folkeavstemmingen blir således avgjørelsen for saken. Forhåndsstemming vil være mulig i perioden 20. mai til 17. juni. Nytt inntektssystem for kommunene er en avgjørende faktor for mange kommuner. Denne saken er sagt å komme opp i stortinget for avgjørelse 15. juni. Innstillingen legges frem 11. mai. Det er dermed stor sannsynlighet at de som stemmer valgdagen får avgjørelsen for inntektssystemet før avgjørelsen skal tas i folkeavstemmingen.

Det legges opp til et folkemøte i midten av juni for å informere om det som er mulig å informere om før avstemmingen 20. juni. Det er en spennende tid fremover og en stor avgjørelse som tas 21.juni.

Rogfast

Arbeidet med Rogfast går taktfast fremover og er nå i fasen med KS2 som er en kvalitetssikring av blant annet kostnadene i prosjektet. Etter at dette er gjennomført skal Stortinget ta den endelige avgjørelsen om Rogfast skal bygges. Om det blir vedtatt, noe det etter all sannsynlighet blir, er planen å starte opp med anleggsarbeidet i løpet av 2017. Planen skal da være å starte med en stor ventilasjonstunell ca. ved den store parkeringsplassen ovenfor kafeen på

Are. Ventilasjonstunellen drives inn til der hvor selve hovedtunellen skal være. Fra hovedtunellen skal det så bli drevet tunell begge veier, utover Boknafjorden og innover mot Laupland. Masseuttaket vil da foregå gjennom ventilasjonstunellen.

Flyktninger

Tirsdag 19. april gjorde kommunestyret vedtak om å ta imot en flyktningfamilie til Bokn. Saken om bosetting av flyktninger er en sak det har vært, og er mye engasjement rundt.  Meningene hvordan Bokn best håndterer dette er varierte, og ønskene om hvilket antall man skal bosette varierer fra få til mange. I vedtaket er det tatt med at det skal settes ned en gruppe som skal organisere bosettingen. Vi ser frem til at gruppen lager et godt opplegg med god integrering slik at de som kommer til Bokn skal føle seg velkommen og bli tatt godt imot.

Grieg Seafood Trosnavåg

Klikk for stort bileteGode nyheter fra Grieg Seafood Trosnavåg. Jardar Havikbotn Styret i Grieg Seafood har tatt den gledelige beslutningen om å utvide smoltanlegget på Trosnavåg.Utvidelsen som er en investering på rundt 120 mill. kroner vil sikre drift ved anlegget de neste 

20-30 år. For Bokn er dette særdeles flotte nyheter. Utvidelsen vil innbefatte ny produksjonshall og nytt administrasjonsbygg. Det blir opplyst at det vil bli 5 nye arbeidsplasser ved anlegget og at det i disse stillingene vil bli ansatt personer som må bo i Bokn på grunn av vaktordning. Vi gratulerer Grieg med vedtaket og gleder oss over aktivitet og 5 nye arbeidsplasser i Bokn.

17. mai

Årets 17. mai med tilhørende feiring nærmer seg med stormskritt. Årets feiring vil starte i Alvestadkroken med kapproing og frokost på sjøhuset til Lars Magnus. Frokost 17. mai- morgenen har vært savnet av mange i de årene det ikke har vært arrangert, og vi gleder oss til en trivelig start på dagen i maritime omgivelser. Etter frokost og kapproing vil toget gå opp til kirken med familiegudstjeneste. Etter gudstjenesten går toget ned til Boknatun og deretter til skolen hvor feiringen av dagen fortsetter. Det som blir spesielt i år er at det etter all sannsynlighet blir den siste 17. mai-feiringen i gymsalen på skolen. Neste år vil feiring foregå i nye flotte omgivelser i ny flerbrukshall.  Vi gleder oss både til årets, og neste års 17. mai-feiring.

Ønsker alle en fortsatt fin vår og en flott feiring av nasjonaldagen.

Hilsen ordføreren

 

Mars/april 2016

Kjære boknerar

Helikopterulykken på Turøy

På Turøy den 29. april skjedde det som en håper ikke skal kunne skje. Et helikopter på vei inn fra Nordsjøen mister rotoren og faller i bakken med fatalt utfall. 13 personer om bord mister livet. Vi kan ikke annet enn å sitte hjelpeløse og se på det som har skjedd. En ulykke som river bort 13 umistelige mennesker og snur livet opp ned for de som er pårørende. 13 kvinner og menn som skulle hjem til sine kjære. Vi føler utrolig sterkt med de som er rammet og den smerte de lider.

Kommunereform

Tiden mot folkeavstemmingen den 20. juni går raskt. Flere viktige avgjørelser er tatt på sentralt hold. En av de viktigste for oss i Bokn var kompromisset mellom regjeringspartiene og venstre som sikret flertall for nytt inntektssystem for kommunene.

Det er synd at vi får et system som gir mange kommuner, blant annet Bokn, mindre inntekter. Det er allikevel gledelig at inntektene på langt nær blir redusert så mye som regjeringen først la opp til. Selvsagt er det synd at Bokn vil miste ca. 3,4 mill, men det er sannsynligvis over en periode på 10 år. Således blir det en nedgang på ca. 340.000,- i året av et totalbudsjett i ca. av 100 mill. Dette er i høyeste grad til å leve med selv om det selvfølgelig er motsatt vei av det en egentlig skulle ønske.

Det er en utrolig spennende tid fremover mot avstemmingen. Mange er nok bestemte på hva de skal stemme, mens noen vurderer mer for og imot. For Bokn er begge alternativer realistiske, enten vi velger sammenslåing med Tysvær eller å fortsette som egen kommune.

Noen er nok usikre på om vi klarer oss som egen kommune i fremtiden. Det varsles nye oppgaver og nye tider for kommunene. For å være i forkant og ta høyde for eventuelle endringer, har Bokn og Karmøy avtalt å samarbeide om tjenester etter behov. Bokn kan få levert tjenester sammen med Karmøy til kostpris der vi måtte ønske det. Det gir oss en flott mulighet for å levere gode tjenester og å redusere kostnader for god drift fremover. Vi gjør dette allerede i dag på PPT og barnevern. Om Bokn fortsetter som egen kommune vil dette således bli en utvidelse av et allerede godt etablert samarbeid som fungerer meget tilfredsstillende for Bokn i dag.

Det er fra flere hold stilt spørsmål om hva som er rett innbyggerinvolvering i en sak som kommunesammenslåing. Noen mener innbyggerundersøkelser er å foretrekke. Det er i alle fall helt sikkert at alle har muligheten til å si hva de mener i en folkeavstemming. Forhåndsstemming startet 20. mai og valgdagen er 20. juni. Hver og en må selv bestemme hva de mener vil gi Bokn den beste fremtiden. Jeg håper alle benytter sin rett til å avgi stemme og ser frem til at boknerane sier hva som er best for kommende generasjoner i Bokn.

Bokn bygdemuseum

Bokn bygdemuseum er en perle for Bokns historie. Det har lenge vært usikkert hva som var fremtiden for museet i Bokn. Det har vært mange ideer om dette og alt fra flytting til nytt bygg eller gjenstandene stuet bort på fjernlager på Rennesøy har vært nevnt.

Klikk for stort bileteBEFARINGSMØTE PÅ BOKN BYGDEMUSEUM 23. MAI: fv. Olav G. Larsen, Leiv Våga, Reidar Alvestad og Eivind Øvrebø fra Bokn historielag og ordfører Tormod Våga, drifts– og eiendomssjef Kjell Arne Valentinsen og kultursjef Jardar Havikbotn (fotograf) fra Bokn kommune. Jardar Havikbotn

Formannskapet har vedtatt midler for utvidelse av parkering og enkelt vedlikehold av huset på Håland. Med det som utgangspunkt regner jeg med det blir museumsdrift i årene fremover i nåværende lokaler. Det er imponerende å se det initiativ og arbeid som er lagt ned for å vise frem Bokns historie i museet på Håland. Jeg må berømme alle som har vært med på dette arbeidet som har vært utført på dugnad og minimalt med økonomiske midler.

Det er et ønske at museet må bli mye brukt. Det er utrolig kjekt om mange tar turen innom for historisk påfyll på søndagene i sommer. Ved å kontakte kulturkontoret er det også mulighet for besøk utenom åpningstidene for grupper og lag.

Arbeidsplasser i Bokn

I en tid hvor oppsigelser og nedbemanning preger avissidene er det spesielt gledelig når det skapes nye arbeidsplasser og aktivitet. Dette året har formannskapet godkjent 5 søknader om støtte til etablering av nye selskap i Bokn. Dette syns vi er utrolig flott og vil berømme initiativet til de som har pågangsmot og går i gang. Etableringen av tilbringertjenesten for los og utvidelsen av Grieg Seafood på Trosnavåg gir også god økning i arbeidsplasser og aktivitet i Bokn. Etter at lostilbringertjenesten etablerte seg her er behovet for taxi i Bokn ytterligere forsterket om noen ønsker å starte egen bedrift.

Ønsker alle en flott sommer.

Hilsen ordføreren

 

Mai/juni 2016

Kjære Boknerar

Bokn fortsatt egen kommune

Boknerane ga mandag 20. juni sitt tydelige svar på hvordan man ønsker det. Med en valgdeltagelse på 63,2% sa folket at Bokn skal være egen kommune. 75% sa nei til kommunesammenslåing med Tysvær, 25% sa ja.

 Kommunestyret vedtok dagen etter å følge folkets råd og gikk enstemmig inn for at Bokn skal være egen kommune. Da har Bokn sagt sitt og oversender vedtaket til fylkesmannen som igjen skal sende sin vurdering til departementet innen 1. oktober i år. Kommunereformen skal endelig avgjøres av stortinget våren 2017.

Hvorfor hadde ikke kommunestyret en anbefaling

Det er stilt spørsmål om hvorfor ordføreren og kommunestyret ikke gikk ut med en anbefaling i debatten rundt kommunesammenslåing.

Skal man forhandle en god avtale kan man ikke etterpå gå ut og si at man vil anbefale folk å si nei til avtalen. Hvis man gjorde det var det usikkert om man i det hele ville hatt noen å forhandle med. Så lenge det hele skulle avgjøres ved en folkeavstemming og folk skulle få to valg var det helt bevist at vi forhandlet så gode avtaler som mulig for hvert alternativ. Deretter kunne folk velge det alternativet de syns var best for Bokn i fremtiden. Kommunestyret var bestemt på å forholde seg til det råd som ble gitt uansett resultat. Dette i visshet om at man hadde gjort alt man kunne for å få en best mulig løsning for Bokn i det alternativet som fikk flertall i folkeavstemmingen.

Kongebesøk

27. juni kommer Kongen og Dronningen til Stavanger i anledning deres 25 års jubileum som Norges kongepar. I denne anledning har kongeparet invitert til hagefest på Ledaal. Slottet har invitert innbyggere fra alle kommuner i Rogaland. Antallet er tatt ut fra innbyggertallet i kommunene. Fra Bokn vil det reise 6-8 personer. I tillegg er alle ordførere i Rogaland invitert.

Vi gratulerer kongeparet med 25 års jubileet og gleder oss utrolig til å representere Bokn selskapet.

Utnyttelse av Rogfastmasse

”Samfunnsmessig god utnyttelse av Rogfastmasse” har vært et gjentagende og mye brukt uttrykk av fylkesmann, fylkeskommune og andre i forbindelse med Rogfastprosjektet.

Klikk for stort bileteIllustrasjon - Holmen, Føresvik.

I Bokn er det nå under planlegging et utrolig flott prosjekt hvor massen virkelig kan utnyttes på en samfunnsmessig god måte. I Føresvik planlegges det et nytt og spennende bolig og næringsprosjekt. Her vil tunellmassen fra Rogfast ha en helt sentral funksjon. Tunellmasse er planlagt fylt i sjøen fra tomten hvor Bokn Plast er i dag, herfra nordover forbi Tå varde, for å skape arealer for utbygging.

Området blir planlagt som et flott moderne bomiljø med badeplass, småbåthavn og butikk, et virkelig  prosjekt som vil bli en ny perle i Bokn.

Reguleringer er i gang og prosjektet drives av Bokn eiendomsutvikling som er et selskap eid av Caiano og HRH eiendom.

I likhet med alle andre prosjekter som er og vil bli igangsatt i Bokn håper vi dette blir en suksess som blir til glede for alle boknerar i fremtiden.

Sommeren er her og flere har begynt en velfortjent ferie.

Ønsker med dette alle en flott sommer og  en fin ferie.

Hilsen ordføreren

 

Juni/juli 2016

Kjære boknerar

KS Hederspris

I kommunestyret 21.06 ble KS Hederspris delt ut. Hedersprisen gikk til Arne Hosaas for tjenestefull og samfunnsgavnlig tjeneste i Bokn kommune gjennom 28 år. Å få tildelt prisen krever at man har vært med i 24 år.

Klikk for stort bileteArne Hosaas fikk KS Hederspris 21. juni. Kari Christensen

Arne Hosaas har vært med i kommunestyret i 6 perioder. I sin tid i politikken har han vært med i en rekke utvalg og innehatt en rekke posisjoner.

Arne har vært med i kommunestyret, formannskapet, forvaltningsstyret og i skolestyret. Han var mangeårig leder av forliksrådet og var leder av forbruksnemda. Arne Hosaas var varaordfører i to perioder.

I den tiden Arne har vært med i politikken har det skjedd mye i Bokn. For å nevne noe fikk Bokn fastlandsforbindelsen -91, og vel 20 år etter dette startet planleggingen av Rogfast opp for alvor. Skolen fikk ny avdeling, med ungdomstrinn, auditoriet og bibliotek. Det ble bygget ny barnehage, og barnehagen fikk senere påbygg. Sykehjemmet ble utvidet og det ble bygget omsorgsboliger.

Etter 28 år med i politikken vil jeg takke Arne Hosaas for engasjementet for Bokn, og ønske lykke til med pensjonisttilværelsen.

Bokn Tomteselskap

Bokn tomteselskap AS ble etablert den 29.06.16. Selskapet er et samarbeid mellom kommunen og næringslivet og har som formål å legge til rette for utvikling og salg av arealer for boligbygging og næring samt annet som naturlig hører til dette. Selskapet sin virksomhet skal foregå innenfor Bokn kommune sine kommunegrenser. Denne utviklingen har tidligere stort sett vært utført av kommunen, noe som fremover ville vært krevende både økonomisk og personellmessig. Slik utbygging krever kapital og kompetanse, noe som private aktører nå vil bidra med. Foreløpig er det 6 selskap som har gått inn sammen med kommunen, og flere ønskes velkommen. Er det noen som driver innen segmentet og ønsker å delta kan de kontakte kommunen for mer informasjon. Det vil også komme mer om dette i Bygdabladet.

Vi ser frem til at selskapet blir en av de byggesteinene Bokn trenger for å få en bærekraftig boligutvikling i kommunen. Selskapet har et solid styre med meget bred erfaring med Arne Bergsvåg som styreformann,  Lars S. Alvestad, Martin Laurhammar, Bernhard Våge og Olav Askeland er styremedlemmer. Daglig leder er Morten Helland. Vi gleder oss å se resultatene av Bokn tomteselskap AS sitt arbeide.

Åpning, Bokn Arena

Bokn Arena åpnes med stor festivitas den 1. oktober. Foruten at hallen selvfølgelig skal høytidelig åpnes, er dette en dag hvor alle lag, organisasjoner og privatpersoner inviteres til delta i åpningsarrangementet med opptredener og fremvisning. Det blir en kjempeflott dag hvor alt vi har av kultur,- idretts- og annet liv i Bokn skal vises frem. Har du noen gang tenkt å vise frem ditt lag, din organisasjon eller det du liker å holde på med, er dette dagen du må bli med. For de som ikke allerede har meldt seg på for å bli med i programmet må de ta kontakt med kultursjef Jardar Havikbotn, jardar.havikbotn@bokn.kommune.no.  Er det noen som gruer seg litt til å opptre, eller lurer på om de skal bli med kan jeg si at dette skal bli kjempekjekt og at de bare må ta kontakt så ordner alt seg. Arrangementet vil foregå fra kl. 12.00 og utover hele dagen og kvelden, og kanskje også litt av natten, med fullt program hele tiden. Vi gleder oss til 1. oktober.

Frivillighetsfondet

Det har til nå vært 5 søknader til frivillighetsfondet som ble etablert i budsjettet for 2016. Alle har fått midler.

Bokn kommune er veldig takknemlig for den jobben som blir gjort av de frivillige lag og organisasjoner på alle plan. Frivillighetsfondet ble etablert for at frivillige organisasjoner og lag som har spesielle småprosjekter som er med på å styrke boknsamfunnet kan søke om å få finansiert inntil 1/3 av kostnaden gjennom dette fondet. Maksbeløpet per søknad er satt til kr 20 000,-.

Bevilgningen fra kommunestyret er et engangsbeløp på 100.000,- og fondet fungerer så lenge det er midler. Søknaden krever en kort beskrivelse av prosjektet, og et enkelt budsjett.

Søknadene blir behandlet fortløpende i den rekkefølge de er kommet inn og skal ha kort saksbehandlingstid.

Frivillighetsfondet administreres av ordfører sammen med gruppeledere.

Det er fortsatt penger igjen på fondet og ingenting er kjekkere enn om disse midlene kan omgjøres til flotte tiltak for frivilligheten.

Vi gleder oss sammen med alle andre i Bokn over all den flotte aktiviteten frivilligheten i Bokn bidrar med, og ser frem til at resten av frivillighetsfondet kan brukes til å stimulere denne aktiviteten ytterligere.

Nå er vi midt i den herlige sommertiden med lyse kvelder og velfortjente ferier.

Ønsker alle en fortsatt fin sommer og god ferie.

Hilsen ordføreren

 

August/september 2016

Kjære boknerar!

Da er den velfortjente ferien over for de fleste og vi er tilbake i det daglige virke. Etter en sommer med varierende vær kan vi i alle fall slå fast at starten på høsten har vært strålende.

For Bokn blir det en spennende høst med høy aktivitet og utrolig mange store saker på programmet.

Åpning av Bokn Arena

Vi gleder oss til åpning og folkefest med åpent hus av Bokn Arena 1. oktober. Etter at mange har fått hummerteinene i sjøen er det klart for storslått åpning kl. 12.00. Videre utover dagen vil Bokn`s flotte idretts-, kultur- og frivillighetsliv bli vist frem. Jeg er sikker på at dagen blir minneverdig for alle som deltar.

Klikk for stort bileteBokn Arena Ørjan Pedersen

Bokn Arena blir et bygg som kan huse et vidt spekter av aktivitet. Prisen på prosjektet er ca. 41 mill kr., et stort løft som vi skal ha tilbakebetalt i form av aktivitet og glede. Jeg håper arenaen blir brukt hele året, hele døgnet, og til alle formål som kan tenkes i et slikt bygg. Det skal utgjøre en forskjell for Bokn at vi har gjort denne investeringen. Ta godt vare på Bokn Arena og bruk det for alt det er verdt.

Fylkesmannes innstilling til ny kommunestruktur

7. september var ordfører og rådmann i møte med fylkesmannen i forbindelse med kommunereformen. Møtet var et ledd i fylkesmannens arbeid med å legge frem en tilråding til regjeringen for ny kommunestruktur i Rogaland. Totalt 9 kommuner var innkalt til hvert sitt møte. Møtet var en times gjennomgang av kommunenes syn på fremtiden.

Den 27. september blir innstillingen fra fylkesmannen lagt frem. Resultatet av fremlegget legges på nettsidene til Bokn Bygdablad da dette innlegget er skrevet før resultatet fra fylkesmannen foreligger. Det blir et spennende fremlegg, da det vil bety mye for hva stortinget endelig bestemmer våren 2017.

Føresvikvegen

Føresvikvegen nærmer seg en etterlengtet oppstart. Statens vegvesen har vært på flere møter i Bokn. I det siste møtet ble det opplyst at entreprisen på arbeidet nå blir lyst ut, og at det regnes med at entreprenør for arbeidet velges ut rundt nyttår. Prisen det skal bygges vei for er 25 mill. kr. Hvis alt går etter planen opplyser Vegvesenet at gravemaskinene vil være godt i gang før påske 2017.

Informasjon- ny 4-felts E39

Statens Vegvesen planlegger ny 4-felts E39 fra Arsvågen til Os. Dette er en planlegging mange har hørt om, men de fleste vet lite om. Den 4. oktober vil Statens vegvesen invitere til informasjonsmøte i Bokn Arena. Det er ventet informasjon om status for arbeidet og gjennomgang av de trasealternativer som er aktuelle gjennom Bokn.

Kurs i samfunnsentreprenørskap

I november blir det oppstart av kurs i samfunnsentreprenørskap i Bokn. Det er Bokn bondelag som arrangerer kurset. Kurs i samfunnsentreprenørskap er høyaktuelt i Bokn. Kurset er for alle, enten du er, eller vil bli selvstendig næringsdrivende. Om du driver frivillig arbeid eller av andre grunner vil lære mer om temaet.

Kurset handler blant annet om å utnytte resursene vi har i Bokn, hvordan vi kan dra veksler på hverandre, og hvordan Bokn kan bygges og utvikles videre. Dag Jørund Lønning fra Høgskulen for landbruk og bygdenæringar på Jæren som kursansvarlig. For de som vil melde seg på eller har spørsmål kan de kontakte Erik Eikje eller Ivar Ognøy. Jeg oppfordrer alle som føler at dette kan være noe til å melde seg på. Bokn trenger gode samfunnsentreprenører.

Ønsker alle en fin høst.

Hilsen ordføreren

 

August/september 2016

Kjære boknerar

Budsjett 2017

Bokn kommunestyre vedtok 13. desember budsjettet for 2017.

En av de største sakene er nok beslutningen om å sette ned et utvalg som får i oppgave å legge frem forslag til ny skole på eksisterende tomt innenfor en ramme på 40.000.000,-. Den nyeste skoledelen med bibliotek, dagens ungdomsskole og auditorium bevares som i dag.

Forslaget skal også innbefatte ordning med midlertidig skole under byggeperioden.

Går alt etter planen betyr dette at Bokn fornyer den gamle skoledelen til nytt bygg innen 2-3 år. Dette er et stort, men nødvendig løft for å være godt rustet for fremtiden. Bestemmelsen for hva man må gjøre må også tas nå. Det ville være for sent å beslutte nybygg hvis man allerede hadde kostet mye på den gamle delen. Nytt tak, ny oppvarmingskilde, brannsikring og videre rehabilitering står for tur. Hadde man først startet med dette, hadde valget i realiteten vært tatt uten at man hadde tatt et reelt valg.

Det blir sommerjobb for ungdom også i 2017.

Frivillighetsfondet hvor organisasjoner og lag kan søke om tilskudd til prosjekter videreføres.

Det nye inntektssystemet for kommunene gir mange kommuner mindre inntekter de neste årene. For Bokn utgjør dette en reduksjon i inntekter på ca. 3.300.000,- fordelt på de neste 9 årene. I budsjettet er det besluttet å nedsette et omstillingsutvalg som får i oppgave å foreslå innsparinger på 7-10 mill. de neste årene. Dette for å bedre budsjettbalansen sett i forhold til reduksjon i inntekter og nye innvesteringer.

Bokn Bygdablad er besluttet nedlagt fra 1. jan. 2017. Stillinga som barne- og ungdomsarbeider vil også bli utfaset fra 1. juli 2017.

Begge deler er ikke pålagde oppgaver for kommunen som vi tar sikte på å organisere på andre måter.

Bokn bygdablad vil bli erstattet med informasjon og reportasjer på Bokn kommune sine nettsider. Det blir også lagt ut informasjon på informasjonsskjermer som er plassert i forskjellige bygg i kommunen. Man ser også på muligheten for et prosjekt der det kunne vært papirutgave en eller to ganger i året.

De oppgavene barne- og ungdomsarbeideren har mener jeg ungdommen selv må få stor innflytelse på hvordan de vil ha. Jeg er sikker på at der hvor en dør lukkes åpnes det en ny som tar Bokn enda et steg videre inn i fremtiden på en god måte.

Bygdeboka

Jeg vil med dette få utrette en stor takk til bygdeboknemd og forfatter som virkelig har lagt ned et enormt arbeid for å få laget Bygdebok for Bokn. Bøkene har lenge vært etterspurt og ligger nå endelig klare for salg på servicetorget.

Man spør alltid hva man gir i julepresang til de som har alt. I år er det ingen som har alt, og disse bøkene vil nok ligge under mange juletrær på julaften. For de som ikke har sett i bøkene enda kan jeg fortelle at de har noe å se frem til. Når man først begynner å lese er det ikke enkelt å legge bøkene fra seg.

Bokn Arena

Åpningen av Bokn Arena ble en kjempeflott opplevelse med 14 timers non stop-program hvor Bokn`s flotte idretts-, kultur- og frivillighetsliv ble vist frem i all sin prakt til stor glede for publikum. Jeg tror denne dagen vil gå inn i historien som en flott dag for Bokn. Alle som var publikum, deltok i programmet, eller hadde andre oppgaver kan virkelig være stolte av seg selv for å bidra til en flott og begivenhetsrik dag for Bokn. Jeg har fått flere henvendelser fra folk utenfra som var overveldet over det rike idretts-, kultur- og frivillighetsliv vi har i Bokn.

Det er også gledelig at bruken av Bokn Arena er stor i dag. Squash er blitt en ny folkesport i Bokn. Hall, squash, møterom og fellesareal er jevnt i bruk, men fortsatt plass til mye mer for de som ønsker.

Vi håper det blir mange som har lyst å arrangere større og mindre arrangement fremover i tiden. Her er det ingenting som er umulig, bare å sette i gang. Jeg vil rette en stor takk til varaordfører Lars Sigmund Alvestad som legger til rette og organiserer driften av Bokn Arena på en fremragende måte.

For de arrangementene som er planlagt fremover håper vi det blir fullt hus på alle sammen. Julebord 30. desember med Slogmåkane, Cover Club og massevis av god mat og drikke. Nyttårsaften blir det felles fyrverkeri utenfor Bokn Arena. Fyrverkeriet er et felles prosjekt mellom aktører i næringslivet i Bokn og Bokn kommune.

Vassendgutane har også hørt om Bokn Arena. De sa straks fra at de ønsket å spille her, og den 25. mars har de meldt om en forrykende opplevelse. Her er det mye å se frem til, og jeg håper dette og flere arrangement vil være med på å utgjøre forskjellen i Bokn før og etter Bokn Arena.

Bokn Sanitetsforening er en aldeles fabelaktig forening. Jeg har ingen anelse om hvor mange gode prosjekter de har bidratt til i Bokn, men det er mange. Det tok heller ikke lang tid før Bokn Sanitetsforening kontaktet Bokn kommune og hadde en aldeles flott gave. Fullt porselens-servise til 84 personer har foreningen gitt til Bokn Arena. Tusen tusen takk for den aldeles flotte gaven.

Ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År.

Hilsen ordføreren