Texta Size

Kontaktliste

Viktig

 • Fyren bustadfelt

  Tildelingsreglar:

  1. Bokn kommunestyre har vedteke fylgjande prisar og vilkår for sal av bustadtomter på Fyren bustadfelt:

                Tomt 1 -3          (pr tomt)                                kr.    734.000,-
                Tomt 4 - 8         (pr. tomt)                               kr.    614.000,-
                Tomt for fleirmannsbustader (minstepris) kr. 2.224.000,-

  2. Tomt 1 – 8  blir lyst ut for sal til privatpersonar. Tomtar som pr. 01.01.2018 ikkje er selde til private  kan seljast til utbyggingsfirma.

  3. Søknadsfrist for fyrste tildeling er sett til 1. januar 2015. Dersom det er fleire søkjarar til den same tomta, vert tildelinga avgjort ved loddtrekning. Tomter som ikkje er tildelte ved fyrste utlysing blir selde fortløpande etter kvart som søknadene kjem inn.

  4. Tomt til fleirmannsbustad blir lyst ut for sal til høgstbydande med minstepris.

  5. I tillegg til tomtepris kjem tilknytingsavgift for vatn og kloakk, oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr etter gjeldande satsar.

  6. Bustadtomtene må betalast innan ein månad etter tildeling og før det blir utstett skøyte på tomta.

  7. Dersom bustadbygging ikkje er starta opp innan to år etter tildeling av tomt, kan Bokn kommune krevje tilbakekjøp av tomta til opprinneleg salspris. Tomtekjøpar  må betala omkostningane ved tilbakekjøpet gjennom frådrag i utbetaling av salsprisen.   

  8. Kjøpar som ikkje sjølv vil bygga på tomta, kan ikkje overdra tomta til andre enn Bokn kommune.

  Spørsmål om bustadfeltet kan rettast til teknisk sjef, Kåre Bua.


                                                                                                                                                                                               

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Bokn forvaltningsstyre heldt møte tysdag 11. november 2014

  Bokn forvaltningsstyre held møte tysdag 11. november 2014 kl. 19.00 i møterommet 1. etasje, Boknatun.

  Sakslista er som fylgjande:

  Saksnr:          Sakstittel:

  041/14            Godkjenning av møtebok frå møte 22. oktober 2014

  042/14            Endring av reguleringsplan for Øyren - endeleg godkjenning

  043/14            Gnr. 11 bnr. 307 - Alliance Invest AS - båtopptrekk - dispensasjon

  044/14            Meldingssaker til forvaltningsstyremøte 11.11.2014.

   

  Møte er opent for publikum.  Innkalling med saksdokumenter er lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget og Bokn folkebibliotek.

  Saksdokumenta kan du og finna her:

  Innkalling med saksdokumenter til møte 11.11.2014, klikk her:

  Møtebok frå møte 22.10.2014, klikk her:

   

  Boknatun, 6. november 2014

   

  Eiliv Staalesen

  leiar

   

Aktuelt frå Bokn kommune

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Aktuelt frå Bokn Bygdablad