Varsel om oppstart av planarbeid for plan 202301 - Errai - CO2 - undersjøisk røyrleidning

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 blir det med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering for undersjøisk røyrleidning for transport av CO2 i Bokn kommune. Frist for innspel er 2. mai 2023.

Illustrasjon frå planprogrammet. Multiconsult AS

Tiltakshavar er Horisont Energi AS i samarbeid med Neptune Energy AS. Plankonsulent er Multiconsult AS.

Trasé for røyrleidning i Bokn kommune inngår som del av traséen frå planlagt CO2-terminal i Gismarvik til reservoar i Nordsjøen. I samsvar med pbl §1-2, 2. ledd blir røyrledningstraséen regulert ut til ei nautisk mil utanfor grunnlinja.

Planlagt trasé vil i tillegg til Bokn, berøra areal i Tysvær, Karmøy og Kvitsøy kommunar. Det vil bli utarbeida separate reguleringsplanar i dei fire kommunane. I Bokn kommune er tiltaket i sin heilheit ein undersjøisk røyrleidning etablert på sjøbotnen.

Formål med planarbeidet

Formålet med reguleringsplanen er å legga til rette for etablering av ein undersjøisk røyrleidning for transport av CO2 frå terminal for mottak og mellomlagring av CO2 til permanent geologisk lagring offshore.

Trykk for meir informasjon:

Varsel om planoppstart og høyring av planprogram i Bokn (PDF, 679 kB)

Referat frå oppstartsmøtet (PDF, 349 kB)

Plangrense (PDF, 332 kB)

Planprogram (PDF, 3 MB)