Utviding av akvakulturlokalitet Låderskjera

Låderskjera - Klikk for stort bileteLåderskjera. Tom-Inge Aksdal  Grieg Seafood Rogaland AS søker om utviding av biomasse på lokalitet for produksjon av matfisk i Bokn kommune.

Grieg Seafood Rogaland AS, org.nr. 838065392, søker om utviding av maksimalt tillatt biomasse (MTB) på lokalitet i sjø for produksjon av matfisk av laks, aure og regnbueaure i Bokn kommune. Søknaden gjeld lokalitet 38957 Låderskjera.

Lokaliteten er ein midlertidig erstatningslokalitet i perioden kor arbeidet med prosjektet E39 Rogfast pågår. Det blir søkt om utviding av MTB frå 3600 tonn til 4750 tonn. Søknaden inneber inga endring av anlegget si utforming eller areal for akvakultur.

Søknad med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn på servicetorget i Boknatun, Boknatunvegen 37, 5561 Bokn.

Eventuelle merknader eller innspel til søknaden må innan fire veker etter utlysing sendast skriftleg til:

Bokn kommune
Boknatunvegen 37
5561 Bokn

eller post@bokn.kommune.no.

Kontakt Grieg Seafood Rogaland AS ved Liv Marit Årseth, tlf. 41402127 eller teknisk avdeling i Bokn kommune, tlf. 52752500 for spørsmål til søknaden.