Oppstarta arealplanarbeid

Varsel om planarbeid – 201407-1 Reguleringsplan for Vågaheia - Endring av fellesveg - 7/1

Klikk for stort bileteI samsvar med § 12-14, 2. ledd i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av privat reguleringsendring.

Formålet med endring av planen er å fjerne regulert felles veg inne på endetomt.

I gjeldende plan (201407 Vågaheia, vedtatt 25.04.17) er området regulert som frittliggende boligbebyggelse, vegformål og annet vegareal. Reguleringsendringen omfatter kun plankart, ikke bestemmelsene.

Planområdet som endres er på ca. 2,7 daa, og ligger på gnr/bnr 7/1 på Vågaheia, sør på Austre Bokn.

Kommunalsjef teknisk har konkludert med at endringsforslaget faller innenfor rammen av det som kan betraktes som en enkel planprosess uten offentlig ettersyn. Dette gjelder endringer i reguleringsplan som i liten grad påvirker gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Det foreliggende varsel må derfor betraktes som eneste mulighet til å uttale seg før vedtak blir fattet, jf. plan- og bygningslovens § 12-14, 3. ledd.

Planskildring (PDF, 560 kB)

Planinitiativ Vågaheia (PDF, 310 kB)

Plankart (PDF, 324 kB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 243 kB)

ROS-analyse Vågaheia (PDF, 240 kB)

Skisse Vågaheia (PDF, 3 MB)

Vågaheia Føresegner (PDF, 28 kB)


Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til:

Kontaktperson: Lill-Tove Grønflaten
Tlf: 97656061
E-post: ltt@cowi.com

Eventuelle merknader sendes innen 26.07.2019 til:

E-post: ltt@cowi.com
eller
Adresse: COWI AS v/Lill-Tove Grønflaten. Rennesøygata 12, 5537 Haugesund.