Handsaming av nye bygge-, delings- og plansaker

Bokn kommune har med verknad frå 1. september 2017 gjort avtale om at Karmøy kommune tek over all handsaming av nye bygge-, delings- og plansaker. 

Publisert av Jardar Havikbotn. Sist endra 12.02.2018

Dette inneber at alle private reguleringsplanar skal sakshandterast av Karmøy kommune, medan politiske vedtak vert gjort av Bokn kommune.

Spørsmål om private reguleringsplanar skal stillast til servicetorget eller aktuell sakshandsamar i Karmøy kommune. Saker og andre dokument skal sendast Karmøy kommune. Utlevering av kart, nabolister og anna vert og gjort frå Karmøy kommune.

Kunngjeringar om planarbeid vert framleis å finne på nettsidene til Bokn kommune.

Besøksadresse: Servicetorget
Rådhuset i Kopervik
Statsråd Vinjes gate 25
Postadresse:  Karmøy kommune
Rådhuset
Pb 167
4291 Kopervik
E-post:

post@karmoy.kommune.no

Telefon:  Sentralbord:   52 85 75 00
Servicetorg:    52 85 75 10