Endring av områderegulering for Arsvågen næringsområde med etablering av ny molo - varsel om oppstart av områderegulering

Varslingskart - Klikk for stort bileteTil offentlige høringsinstanser, grunneiere naboer og organisasjoner:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av områderegulering for Arsvågen næringområde med etablering av ny molo, ved Arsvågen fergeleie i Bokn kommune. Planarbeidet gjennomføres som en omregulering av vedtatt plan Områderegulering for Arsvågen næringsområde (plan-ID: 201502), vedtatt 01.12.15. Både vedtatt plan og herværende omregulering er initiert av prosjektet E39 Rogfast.

Formålet med omreguleringen er å forbedre havneforholdene ved Arsvågen fergeleie gjennom å etablere en molo nordøst for Nordre Solholmen, samt å i større grad skjerme området regulert som næringsareal i vedtatt plan. Etablering av molo ventes å øke samfunnsnytten av de utfylte arealene. Planarbeidet innebærer dessuten en justering av mengde utfyllingsmasser i sjø, forsterkning av eksisterende molo samt optimalisering av atkomstveg til det fremtidige næringsområdet.
 

Endelig forslag til reguleringsplan planlegges lagt ut til offentlig ettersyn vinteren 2019.

Planforslaget utarbeides av Norconsult AS på vegne av Statens vegvesen Region vest. Innspill til planarbeidet kan sendes innen 21.11.18 skriftlig til Norconsult AS ved Morten Lippestad, Postboks 626, 1303 Sandvika, e-post: Morten.Lippestad@norconsult.com Telefon (mobil): 934 60 203.

For mer informasjon knyttet til planarbeidet, se Statens vegvesen hjemmeside: www.vegvesen.no eller Arealplanarbeid i Bokn kommune.