Arealplanarbeid i Bokn kommune

Kommunekart GisLine

 

Kommune har til ei kvar tid eit omfattande planarbeid på ulike hald. På denne sida finn de eit oversyn over vedtekne planar, planar som er ute på høyring og planar som er under arbeid.

I kartmodulen GisLine, også kjend som Fonnakart, og Kommunekart ligg alle reguleringsplanane synlege. Desse kan ein få detaljerte opplysningar om ved å bruke innebygde funksjonar i karta, sjå lenker.

Under menypunktet 'Vedtekne arealplanar' finn de eit samla oversyn over planar med tilhøyrande dokument.

For andre typar kommunale planar, sjå dei einkilde tenestene.

Publisert 02.10.2018
Varslingskart

Til offentlige høringsinstanser, grunneiere naboer og organisasjoner:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av områderegulering for Arsvågen næringområde med etablering av ny molo, ved Arsvågen fergeleie i Bokn kommune. Planarbeidet gjennomføres som en omregulering av vedtatt plan Områderegulering for Arsvågen næringsområde (plan-ID: 201502), vedtatt 01.12.15. Både vedtatt plan og herværende omregulering er initiert av prosjektet E39 Rogfast.

Publisert 22.06.2018
Reguleringskart, Arekryss

Bokn kommunestyre vedtok i møte 19. juni reguleringsplan for E39 Arekrysset - plan 201702.

 

Publisert 23.11.2017

Bokn kommune har med verknad frå 1. september 2017 gjort avtale om at Karmøy kommune tek over all handsaming av nye bygge-, delings- og plansaker.