Arealplanarbeid i Bokn kommune

Kommunekart GisLine

 

Kommune har til ei kvar tid eit omfattande planarbeid på ulike hald. På denne sida finn de eit oversyn over vedtekne planar, planar som er ute på høyring og planar som er under arbeid.

I kartmodulen GisLine, også kjend som Fonnakart, og Kommunekart ligg alle reguleringsplanane synlege. Desse kan ein få detaljerte opplysningar om ved å bruke innebygde funksjonar i karta, sjå lenker.

Under menypunktet 'Vedtekne arealplanar' finn de eit samla oversyn over planar med tilhøyrande dokument.

For andre typar kommunale planar, sjå dei einkilde tenestene.

Publisert av Stein Magnar Gjerde. Sist endra 18.01.2017

Publisert 23.11.2017

Bokn kommune har med verknad frå 1. september 2017 gjort avtale om at Karmøy kommune tek over all handsaming av nye bygge-, delings- og plansaker. 

Publisert 13.07.2017
Knarholmen Sør Framside.jpg

Nytt varsel om oppstart og høring av planprogram for områdeplan for Knarholmen Sør i Bokn kommune. 

Publisert 11.07.2017
føresvik hamn vest.jpg

Her er reguleringsplan for Føresvik hamn - vestre del - endeleg godkjenning. 

Publisert 22.02.2017
kommunevåpenet

Forvaltningsstyret i Bokn kommune har i møte 25.01.2015 vedteke å leggje framlegg til reguleringsplan for  strandområdet med tursti mellom Alvestad og Føresvik  ut på høyring  i samsvar med § 12- 10 i plan- og bygningslova.

Publisert 16.01.2017
Planavgrensing.jpg

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av arbeid med detaljregulering for deler av gnr./bnr. 23/1 på Trosnavåg. 

Publisert 14.12.2016
kommunevåpenet

Forvaltningsstyret i Bokn har i møte 30.11.2016 vedteke å leggje justert framlegg til reguleringsplan Krovågen Austre Bokn ut på høyring i samsvar med § 12-10 i plan og bygningslova.

Eksterne lenker
Login for redigering