Universell utforming

 

Kva er universell utforming?

Universell utforming er design av produkt og omgivnader på ein slik måte at dei kan brukast av alle menneske, i så stor utstrekning som mogleg, utan behov for tilpasning eller spesiell utforming.

Universell utforming skal vera eit overordna prinsipp i all planlegging og tilrettelegging i kommunen. Det er ei målsetting at prinsippa for universell utforming skal vektleggjast innanfor dei områda som angår innbyggjarane kvar dag. Døme på dette er mellom anna:

1. Kunnskap og kompetanse

2. Bygg og anlegg

3. Uteområde, friluftsliv og kulturminne

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Samferdsel

6. Reiseliv, næringsutvikling og innovasjon

Desse områda er i tråd med satsingsområda nedfelt i

Fylkesdelplan for universell utforming 2014-2017, Rogaland Fylkeskommune.