Universell utforming

Universell utforming

Klikk for stort bilete 

Kva er universell utforming?

Universell utforming er design av produkt og omgivnader på ein slik måte at dei kan brukast av alle menneske, i så stor utstrekning som mogleg, utan behov for tilpasning eller spesiell utforming.

Universell utforming skal vera eit overordna prinsipp i all planlegging og tilrettelegging i kommunen. Det er ei målsetting at prinsippa for universell utforming skal vektleggjast innanfor dei områda som angår innbyggjarane kvar dag. Døme på dette er mellom anna:

1. Kunnskap og kompetanse

2. Bygg og anlegg

3. Uteområde, friluftsliv og kulturminne

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Samferdsel

6. Reiseliv, næringsutvikling og innovasjon

Desse områda er i tråd med satsingsområda nedfelt i

Fylkesdelplan for universell utforming 2014-2017, Rogaland Fylkeskommune.