Administrasjon
Publisert 26.05.2015

Organisasjonen Bokn kommune er omorganisert frå 01.01.2015.  Ny organisering framgår av organisasjonskartet under. 

Publisert 26.05.2015

Øverste administrative leiar i Bokn kommune er rådmann Jan Erik Nygaard.

Rådmannens primærfunksjon er å gi støtte og oppfølging overfor organisasjonen. Rådmannen har det overordna ansvar for heile den kommunale verksemda. Dette omfattar heile tenestetilbodet, all planlegging, økonomi og personalforvaltning. I rådmannen si leiargruppe inngår to kommunalsjefar, Solrunn Alvestad som er kommunalsjef forvaltning og Ingrid Sofie Rundhaug som er kommunalsjef tenester.