Lånereglar

  • Utlån er gratis
  • Lånetid på bøker er 4 veker
  • Lånetid på tidsskrift er 2 veker
  • Lånetid på dataspel er 2 veker
  • Lånetid på video er 1 veke
  • Lånetida kan forlengast dersom ikkje andre står på venteliste
  • Du kan få reservert bøker og anna materiell som er utlånt
  • Bøker me ikkje har sjølv kan me låna inn frå andre bibliotek
  • Tapt eller øydelagt materiell må erstattast