Hjelpemiddel kommunen kan tilby

Kommunen kan kan ved behov vurdere om innbyggjarar kan få ulike tekniske hjelpemiddel. 

Tryggingsalarm:

Dersom du bur aleine og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjonar, kan du søkje om tryggingsalarm. Tryggingsalarmen er knytta opp til sjukestova, der heimesjukepleier tar kontakt med deg.

Målgruppe:

Eldre, funksjonshemma og andre som kan føle seg utrygge ved å bu aleine.

Tekniske hjelpemidler – utlån:

Er du funksjonshemma, eller har du vært operert eller utsatt for skade eller sjukdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler.

Sjukepleier Miriam Berland i Bokn kommune har ansvar for kommunens hjelpemiddelformidling.

Eit teknisk hjelpemiddel bidrar til å redusere den funksjonshemmas praktiske problem. Hjelpemidler kan:

  • Betre funksjonsevna
  • Auka selvhjulpenheten
  • Lette pleia av funksjonshemma

Ved varige behov for hjelpemidler (2 år eller meir), og behov for spesialtilpassa utstyr, er det Hjelpemiddelsentralen i Stavanger, gjennom Rikstrygdeverket, som står for utlånet. Trenger du hjelp med søknad/veiledning angåande behov for tekniske hjelpemidler, tar du kontakt med pleie- og omsorgstenesta. I nokre tilfeller kan hjelpemiddel også utlånas frå kommunalt hjelpemiddellager. Det er begrensa utlånstid frå dette lageret på ca 12 veker. Dersom eit korttidslån frå vårt lager viser seg å bli langvarig, oppfordras du til å kontakte pleie- og omsorg for søknad om eige hjelpemiddel. 

Syns og hørselshjelpemiddler er det helsefagarbeiderne Torny Rossebø og Irene Kro som har ansvar for.

Kriterier/vilkår:

Det er ditt behov som avgjer om du får tildelt ulike tenester. Er du funksjonhemma eller har vært operert eller utsatt for skade eller sjukdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir dei som har behov for det ein enklare kvardag, og lånes ut for ein kortare eller lengre periode.

Pris:

Kommunen kan krevje vederlag av bebuaren. Vederlaget er fastlagt i statlige forskrift (sjå under Lover og retningslinjer). For trygghetsalarm kostar det pr 01.01.15 kr 115 pr månad. Satsen blir vanlegvis oppjustert ein gong i året. For tekniske hjelpemidler der behovet er varig (over 2 år), dekkes desse av folketrygda. Kommunen dekker utlån ved kortare behov.