Lover og forskrifter

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)   

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

 

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

 

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

 

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62

 

 

 

 

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256

 

Forskrift om pasient – og brukerrettigheter i fastlegeordningen

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-843

 

Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1258

 

Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften) og koordinator

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1641