Redusert helsestasjonstilbod

Grunna det pågåande utbrotet av koronavirus, vert tilbodet på helsestasjonen redusert i hht føringar frå Helsedirektoratet. Dette gjeld alle brukarar av jordmortenesta, helsestasjonen og skulehelsetenesta i Bokn kommune. 

Endringane er gjort for å minimere risikoen for smitte. Konsultasjonar vert kortare, og kun dei kontrollane som er helt naudsynte vil verte utførte.

Me vil bidra med råd og rettleiing på telefon:

Åpningstid 08.30 – 15.00. Ta kontakt ved behov:

Jordmor: sjekk denne nettsida:

Jordmortenesta i Karmøy kommune

Helsestasjon og skulehelseteneste: tlf. 93851409