Ordføraren har ordet, år 2015

Desember 2015

Kjære boknerar

Budsjett 2016

Et enstemmig kommunestyre vedtok 15. des. budsjettet for 2016. Partiene har jobbet tett sammen om dette budsjettet som gir flere store løft for Bokn.

Som tidligere nevnt starter vi bygging av nytt vannverk som er over 3 ganger så stort som dagens. Dette vil gi Bokn nok vann i lang tid fremover. Vannverket blir finansiert med avtalen om vannlevering til Rogfast prosjektet.

Det er planlagt bygd nye omsorgsboliger og utvidelse av sykehjemmet. Totalt 15 nye boenheter. I finansieringen til dette er det lagt opp til lån og tilskudd fra husbanken.

Det er bevilget penger til ny parkeringsplass ved kirken. En lenge etterlengtet sak som vil bedre forholdene ved kirken og avlaste parkering langs veiene i nærheten.

Brannvesenet blir styrket med penger til kjøp av brannbilen vi i dag leier, samt kjøp av verneutstyr og bekledning. En viktig investering for å ha god brannberedskap i Bokn og forutsigbare arbeidsforhold for de ansatte i brannvesenet.

Det er satt av penger til opprustning av Hognalandsveien, en vei som i aller høyeste grad har behov for vedlikehold.

Ordningen med sommerjobb for ungdom er gjeninnført, til glede både for ungdom og næringsliv.

Det er planlagt forskjellige prosjekter som skal styrke Bokn, en bevilgning på 40.000,- skal brukes til dekning av utgifter for de som leder de enkelte prosjekt.

Det er også satt av 100.000,- til et fond hvor lag og organisasjoner kan søke delfinansiering av mindre prosjekter som er nyttige for Boknasamfunnet. Fondet styres av ordfører og gruppeledere, noe som gir rask saksbehandling.

Alle partier er godt fornøyde med budsjettet og håper det genererer videre aktivitet og positivitet i Bokn kommune.

Rogfast

I kommunestyremøte den 1. des ble reguleringsplanene for Rogfast vedtatt. Den ene for tunnelåpning og vei Laupland – Knarholmen, den andre for deponering av tunnelmasse på Are. Sistnevnte er egentlig en reserveplan, og hovedmålet for Bokn er helt klart å bruke tunnelmassene til samfunnsnyttige formål i Bokn kommune. Bokn jobber med å få på plass reguleringsplaner for områder som trenger mye masse, og steinen er tenkt brukt til disse og ikke til fylling på nordsiden av moloen i Arsvågen.

I media fikk Bokn skylden for å utsette Rogfast. Bokn har behandlet alle planer for prosjektet og ryddet opp i de uklarheter for planene som Statens vegvesen selv har bidratt til.

Rogfast er planlagt med oppstart 2017, og ferdig i 2024.

Flyktninger

Flyktningsituasjonen i Norge og verden for øvrig er et mye debattert tema om dagen. Med den tilstrømmingen av flyktninger som landet opplever stiller dette store krav til kommunene om bosetting og integrering. Sentrale myndigheter sender jevnlig oppfordringer til kommunene om å bosette stadig flere. I dag er Bokn eneste kommune i Rogaland som ikke bosetter flyktninger. Folkemeningen i Bokn ligger nok godt spredt fra å ta imot flest mulig, til ikke å ta imot noen. Begge deler er nok like vanskelig i dagens situasjon. Å finne den rette balansen i forhold til hva som er forsvarlig både når det gjelder integrering og økonomi er viktig for å finne en løsning på det som oppfattes som en nasjonal krise. Bokn formannskap har bedt rådmannen lage en plan for å se hvordan det vil slå ut for Bokn å ta imot en familie på 4-5 personer. Dette vil legge grunnlaget for behandlingen når saken kommer opp i kommunestyret på nyåret. Her vil det bli besluttet hvor mange flyktninger Bokn eventuelt kan bosette. Uansett er en ting helt sikkert, uavhengig av hva som blir besluttet skal alle som kommer til Bokn bli godt tatt i mot enten de er flyktninger eller andre.

Føresvikveien

I et møte med Statens Vegvesen ble status i prosjekt Føresvikveien gjennomgått. Dette er et arbeid som er veldig trengende for Bokn, og som vi ønsker å komme fort i gang med. Prosjektleder er utpekt og prosjekteringen av veien er under arbeid. Prosjekteringen antas å være ferdig i slutten av 2016. Det er Statens Vegvesen som står for hele prosjektet, også avtaler om grunnerverv. Om når veien kunne være ferdig ville ingen svare, men jeg drister meg allikevel til å si at vi håper på oppstart om et års tid.

Frivillige

Frivillige lag og organisasjoner er en bærebjelke for det norske samfunnet.

Også i Bokn er vi beriket med et sterkt frivillig arbeid i form av flere lag og organisasjoner. Det frivillige arbeidet er godt organisert, det innehar god kompetanse og det spenner vidt.

Det er organisasjoner som er avgjørende i krisesituasjoner, det er lag som gir barn og unge en trygg og god oppvekst, andre som gir mennesker en meningsfylt hverdag.

Dette er uansett et arbeid det er utrolig viktig å ta godt vare på, og gi gode vilkår og dyrke videre.

Alle frivillige lag og organisasjoner vil derfor snart bli invitert til felles møte for å høre hvordan det oppleves å drive deres aktivitet i Bokn, og om det er noe vi kan gjøre annerledes og bedre. Vi vil på dette møtet også finne ut hvordan lag og organisasjoner involveres i planleggingen for bruk av flerbrukshallen når denne blir ferdig i slutten av 2016.

Jule og nyttårshelgen nærmer seg med stormskritt. I flere år har det vært tradisjon at ordføreren holder tale i kirken på nyttårsaften. I år vil dette få en ny vri. Ordføreren vil ikke lengre velge sine tema selv, men bli intervjuet av presten. Hvordan dette vil fungere er sikkert ordføreren like spent på som publikum, men gleder seg uansett.

Vil med dette ønske alle en riktig God Jul og et riktig Godt Nytt År.

Hilsen ordføreren

 

November 2015

Kjære boknerar

Det ingen tør tenke

Fredag 13. november skjedde det som ingen tør tenke skal skje. I Paris skyter bevæpnede terrorister vilt på uskyldige mennesker som aner fred og ingen fare. Med 22. juli friskt i minne vet vi hvilken maktesløshet det franske folk og andre involverte nasjoner føler. En tomhet over at uskyldige er revet meningsløst bort. Frustrasjonen over at det virkelig har skjedd og ikke kan gjøres om.

Det føles som om terrorhandlinger blir mer og mer på kanten av det fantasien kan tenke seg kan skje. Men som noen en gang sa: ”har noen først tenkt tanken, er det ikke lengre utenkelig”. Dette er dessverre sant, men fryktelig at mennesker får seg til å utføre handlinger som det vi har sett fra Paris. Hver og en av oss føler på maktesløsheten, føler med det franske folk, og deler deres sorg.

Alt det daglige vi jobber med her hjemme blir nærmest problemfritt med Paris som bakteppe. Men det er slik at verden går videre uansett, og dagene går sin gang.

Kommunereform

Kommunereformen med regjeringens ønske om færre kommuner er over oss med full styrke. Alle kommuner er pålagt å utrede alternativer for fremtiden, enten dette er sammenslåing eller videre eksistens som egen kommune. De kommuner som ikke utreder ordentlig selv vil bli utredet av andre. Dette er det klare budskap fra de styrende myndigheter som vi må forholde oss til.

Bokn kommune må ut fra dette utrede alternativet som egen kommune, og i tillegg utrede alternativ om sammenslåing med minst en kommune. Kommunestyret har fra tidligere vedtatt at utredningsalternativene for Bokn skal være Tysvær og evt. Karmøy.

Alternativene skal være ferdige og vedtak gjort av kommunestyret våren 2016. Siste frist for innlevering til Fylkesmannen er satt til 1. juli.

Fylkesmannen vil deretter gå gjennom utredningene og vedtakene til kommunene. Fylkesmannen gir sin anbefaling for fylkets kommunestruktur videre til kommunaldepartementet. Det er til slutt opp til stortinget å bestemme hvordan et eventuelt nytt kommune-Norge skal se ut.

Det er viktig at Bokn gjør sine utredninger selv og ikke pådrar seg at andre må gjøre dette for oss, med de konklusjoner det da måtte bli. Det er Bokn selv som vet hvordan samfunnet her fungerer, og hvordan vi vil ha det.

Regjeringen er tydelige på hva de ønsker ut av kommunereformen, selv om dette har moderert seg kraftig siden reformen startet. I et møte hvor lederen i kommunalkomiteen holdt foredrag ble det sagt ”det vil fortsatt være lov å være liten kommune i Norge, men da har de valgt det selv”. Sett i lyset av dette vil det bli spennende år fremover.

Vannverk

Utbygging og finansiering for utvidelse av vannkapasiteten ved vannverket i Bokn har i mange år vært en sak det har vært vanskelig å finne løsningen på. Det var derfor stor glede da det ble oppnådd enighet mellom Bokn kommune og Rogfast-prosjektet om en avtale for utbygging av nytt vannverk. Det må sies at avtalen i skrivende stund ikke er undertegnet, men vi håper å gjøre dette i god tid før budsjettbehandlingen i kommunestyret 15. des.

Avtalen går i korthet ut på at Bokn kommune bygger nytt vannverk til 15 mill. og leverer vann til Rogfast-prosjektet i anleggsperioden og senere til drift av tunellene. Salget av vann til Rogfast dekker utgiftene til byggingen av anlegget, samtidig som utbyggingen også gir så stor kapasitetsøkning på nettet i Bokn at vi har vann nok i lang fremtid. Det er vanskelig å si at avgiftene kan gå ned som følge av avtalen, men det er i hvert fall helt sikkert at de ikke går opp med det første. Dette er gledelig, ettersom avgiftsøkning var eneste alternativ for utbygging uten denne avtalen.

Tenning av julegran

Klikk for stort bileteVelkommen til julegranstenning 29. nov. kl. 17.00. Kyrre Lindanger

Ordfører og varaordfører har tatt på seg tenning av årets julegran. Det er en flott tradisjon å starte førjulstiden med felles tenning av julegran. Det blir velkommen og tenning av julegran v/ordføreren, julesang rundt juletre med forsanger og tilhørende trekkspill, grilling av pølser og god stemning med julemusikk som bakgrunn. Vi håper flest mulig tar seg turen til Boknatun kl. 1700 søndag 29. november.

Ønsker alle en fredfull førjulstid.

Hilsen ordføreren

 

Oktober 2015

Kjære boknerar

Konstituering av kommunestyret

27. oktober konstituerte det nye kommunestyret for perioden 2015-2019 seg i kommunestyresalen på Boknatun. Gratulerer til alle i kommunestyret som er valgt som representanter og ambassadører for Bokn de neste fire år. Jeg er overbevist om at dette blir en fabelaktig gjeng å møte alt det spennende som skal skje i kommunen de neste fire år.

Spesielt gratulerer til Lars Sigmund Alvestad som varaordfører, Emilie Moi Eikje som formann i forvaltningsstyret, Jørgen Thuestad som nestleder i forvaltningsstyret og til Lars Øyvind Alvestad og Jørn Hansen som henholdsvis leder og nestleder av kontrollutvalget.

Jeg er overbevist om at alle er rette personer på rett sted.

Nå er hverdagen som skal vare de neste fire årene i full gang. For min del er kalenderen allerede godt full av aktivitet fremover mot jul og utover i det nye året. Det er mye som skjer rundt om kring, men jeg håper å ha flest mulig fredager som fast kontordag på kommunehuset.

Det er mange større og mindre prosjekter som er planlagt for stadig å gjøre Bokn bedre. Det er jo slik at utvikling og forbedring ikke bare skjer i store kvantesprang, men i daglige små forbedringer som hver for seg drar i rett retning.

Møter i utvalgene 2016

Datoene for formannskap, forvaltningsstyret og kommunestyret i 2016 er satt opp. En endring her er at formannskap og forvaltningsstyret nå vil følge hverandre. Er det formannskap på tirsdagen er det forvaltningsstyre på onsdagen. Dette fører til hyppigere forvaltningsstyremøter enn tidligere, noe som gir raskere behandling av saker. De politiske partiene kan også ha gruppemøter for begge utvalg på en gang. Dette blir mer effektivt og sikrer bedre forankring av partipolitikken i utvalgene.

Gruppeledermøter

Det legges opp til gruppeledermøter i denne kommunestyreperioden. Ordføreren vil jevnlig invitere de fire gruppelederne til møter for å informere hva som skjer i forskjellige saker i Bokn. Gruppelederne tar dette tilbake til sine grupper, og alle politikere har således tilgang på lik informasjon om det som foregår. Politiske beslutninger kan således tas med likt grunnlag av informasjon for beslutninger.

Kommunestyret er klare for fire spennende år for Bokn.

Hilsen ordføreren

 

Kyrre Lindanger: 

(Skrive før ordførarskiftet 27. okt. - red.anm.)

Kjære sambygding

Takk for meg!

Eg vil få takka for dei åtte åra eg har fått vore ordførar i Bokn. Det har vore åtte spennande år med mange utfordringar, eit mangfald av oppgåver og ikkje minst møte med mange menneske!

Klikk for stort bilete Jardar Havikbotn

Dei nye politikarane som nå tar over, går inn i ein spennande periode med saker som kvar for seg vil få mykje å seia for boknasamfunnet. Rogfast, ny E39 firefeltsveg og kommunestruktur er saker som er store og viktige og som vil få store konsekvensar for utviklinga av bygda. Men ein står også framføre andre, konkrete oppgåver som vil vera kostnadskrevjande, men naudsynte å gjennomføra, slik som t.d. utbygging av vassverket, sjukeheimen og omsorgsbustader.

I fleire år har kommunen vår hatt ein økonomi som har gjort det mogleg å halde eit tilfredsstillande driftsnivå, nedbetale gjeld og samstundes sette av pengar til fond. Kommuneøkonomien er eit viktig reiskap for å nå dei mål ein set seg for utvikling av kommunen. Større endringar, slik som bortfall av eigedomsskatt frå Kårstø og Europipe II og reduksjon i dei statlege overføringane i samband med kommunereforma, vil kunne slå dramatisk ut for Bokn kommune.

Likevel trur eg tida jobbar for Bokn som kommune og samfunn. Eg veit at våre nye folkevalde politikarar er motiverte og klar til å jobba vidare for ei best mogleg utvikling av boknasamfunnet. Og saman med alle våre dyktige medarbeidarar i administrasjonen er eg sikker på at ein vil lukkast i dette arbeidet!

Med dette gjer eg stafettpinnen vidare til Tormod Våga og ynskjer han lukke til som ordførar i Bokn!

Kyrre Lindanger

 

September 2015

Kjære sambygding!

Føresvikvegen

Prosjektet med utbetring av fylkesveg 890 Føresvikvegen ligg i handlingsprogrammet for fylkesvegar 2014-2017, og sjølve reguleringsplanen for Føresvikvegen er for lengst godkjent. Det har gått ei tid sidan arbeidet med å utbetra denne vegen blei starta opp, og kostnadane med å byggja veg har auka. Ei ny kostnadsramme frå Statens vegvesen nyleg viste at vegarbeidet vil koma på 25 millionar kroner.

Klikk for stort bileteTrafikkmengden på Føresvikvegen aukar for kvart år. Kyrre Lindanger

Med bakgrunn i dette foreslo Statens vegvesen ei ny kostnadsdeling som inneber at Haugalandspakken løyvar 12 millionar kroner, Rogaland fylkeskommune 6 millionar kroner og Bokn kommune 6 millionar kroner.

Frå før har Bokn kommune løyvd 4 millionar kroner til prosjektet og i møte den 9. juni i år løyvde formannskapet i tillegg 2 millionar kroner. Styringsgruppa i Haugalandspakken løyvde i møte den 17. september 12 millionar kroner til prosjektet. Dermed har alle partar godkjent sine andelar og finansieringa er på plass. Dette var svært gledeleg og viktig. Trafikkmengden på vegstrekket aukar for kvart år. Om eitt år opnar fleirbrukshallen i Føresvik og ein kan då forventa at det også blir fleire mjuke trafikantar i området. Difor er det avgjerande at sentrumsvegen får ein betre standard enn det han har i dag.

I fylgje Statens vegvesen vil arbeidet med grunnerverv og byggeplanar bli sett i gong så snart det let seg gjera. Det er i sentrumsområdet (reguleringsplan Føresvik sør) det er høgast gang- og sykkeltrafikk, og difor er det naturleg å starta vegarbeida i dette området for så å fortsetje på Føresvikvegen i retning E39/Knarholmen så langt finansieringa held.

TV-aksjonen 2015

TV-aksjonen til NRK går i år til Regnskogfondet sitt arbeid med å berga regnskog i nært samarbeid med menneska som bur der. Pengane frå årets TV-aksjon skal redda eit regnskogsområde større enn heile Noreg og Danmark til saman.

Verdens regnskogar er under eit voldsomt press, og kvart minutt forsvinn store regnskogsområder – for alltid. For dei 260 millionar menneska som bur i regnskogen og levar av ressursane der, er konsekvensane umiddelbare og dramatiske: Dei mistar heimen sin.

Årets TV-aksjon skal bidra til å sikra nokre av verdas største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea.

Regnskogen forsyner verda med mat, vatn og medisinar, og bidrar til å redde klimaet på kloden. Regnskogen er dessutan heimen til millionar av menneske. Desse blir driven ut i fattigdom når skogen blir rasert.

Gjennom årets TV-aksjon skal ein søke å sikra regnskogen for vår felles framtid og for dei menneska som har regnskogen som sin heim. Den 18. oktober kjem ein bøssebærar heim til deg. Eg vil oppmoda alle boknarar om å bidra til ei viktig sak!

Ordføraren

 

August 2015

Kjære sambygding!

Tannhelseklinikken i Bokn

Den 9. april 2015 vedtok Tannhelse FKF klinikkplan for 2015-2019 som mellom anna innebar at tannhelseklinikkane i Bjerkreim, Bokn og Kvitsøy skulle leggjast ned!

Klikk for stort bileteBokn, Bjerkreim og Kvitsøy jobbar saman for å få gjort om vedtaket om nedlegging av tannhelseklinikkane i dei tre kommunane. Ordførar og rådmenn frå dei tre kommunane gjennomførte møte med Rogaland fylkeskommune den 21. august. F.v. ordførar Mirjam Ydstebø (Kvitsøy), ordførar Kyrre Lindanger, rådmann Jan Erik Nygaard (Bokn), ordførar Marthon Skårland og rådmann Ørjan Daltveit (Bjerkreim). Andreas Polster

Me har vore svært tilfredse med tenestene og tilbodet Tannhelse Rogaland har gitt pasientane i Bokn gjennom åra. Ikkje minst heng det saman med at kommunen tidlegare har hatt ein god dialog og samarbeid med Rogaland fylkeskommune, som er den øvste ansvarlege instansen for tannhelsetenestene i Rogaland.

Då dette blei kjent, skapte det kraftig irritasjon både blant pasientar og boknarar elles. Engasjementet har vore heftig og eg har fått mange spørsmål, både frå pasientar og politikarar, som alle var misnøgde med at ein ikkje lenger ville få utført tannhelseteneste i nærområda. Mellom anna er her mange som i framtida må ta fri frå jobb for å gå til tannlegen eller for å køyra barn til og frå tannklinikken att og fram sju mil!

Vedtaket kom like før sommarferien overraskande på den politiske og administrative leiinga i kommunen. Og planen blei vedtatt utan at dei kommunane det galdt, fekk høve til å uttala seg sjølv om planen får store konsekvensar for både kommunar og pasientar. Etter vår meining er det kritikkverdig at ein fylkeskommunal plan av denne typen blir vedtatt utan å ha vore ute på høyring. Eg har vanskeleg for å tru at Rogaland fylkeskommune, som ansvarleg for tannhelsetenestene i Rogaland, kan støtta ein slik framgangsmåte.

Den 21. august hadde dei tre kommunane det gjeld, og styret i Tannhelse Rogaland FKF møte, men utan at dette endra noko på tidlegare avgjerder. Dermed ser det førebels ut for at Rogaland fylkeskommune legg ned tannklinikken på Bokn.

Politisk og administrativ leiing i Bokn, Bjerkreim og Kvitsøy er i tett dialog i denne saka og vil jobba vidare med henne. Samstundes vil me sjå på andre modellar for å sikre lokale tannhelsetenestar, dømesvis etter ein kommunal modell eller i privat regi. Den største og mest konkrete endringa i den mykje omtala oppgåvemeldinga frå regjeringa, legg opp til at nettopp ansvaret for tannhelsetenesta blir overført frå fylkeskommunane til kommunane. Men hovudmålet i det vidare arbeidet er altså at det framleis skal vere tannhelsetenestar i fylkeskommunal regi i Bokn.

Val 2015

I haust er det kommune- og fylkestingsval og valkampen lokalt er godt i gang. Som i tidlegare år stillar fire parti lister i Bokn. Eg synest det er flott og viktig at 46 kvinner og menn i alle aldrar har vald å stå på liste til valet, klare til å gjere ein innsats for fellesskapet. Desse engasjerte boknarane, som er med og tek ansvar, er noko av det viktigaste for eit levande folkestyre. Me går inn i ein spennande periode der det er svært viktig å ha engasjerte lokalpolitikarar som kan jobba for Bokns beste. Strukturendringar som kommunereforma, sentralisering, auka arbeidsløyse, usikker skatteinngang og start av vegprosjektet Rogfast er nokre av faktorane som påverkar kommunen og oss som bur her.

Eg vil oppmoda alle boknarar med røysterett, og spesielt fyrstegangsveljarane, om å førehandsrøysta eller møte opp på Boknatun den 14. september for å røysta. Ved å gjera borgarplikta styrkar du lokaldemokratiet.

Godt val!

Ordføraren

 

Juni 2015

Kjære sambygding!

Fleirbrukshallen vedtatt!

Mot eì stemme blei det i kommunestyremøtet den 16. juni vedtatt å byggje ny fleirbrukshall. I det same møtet blei også reguleringsplanen for området vedtatt. Dermed er dei siste naudsynte vedtaka gjort for at ein kan gå i gang med bygging av fleirbrukshall i Bokn.

Klikk for stort bilete Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS

Etter å ha vore med i planlegginga av dette prosjektet i snart åtte år, synest eg det er utruleg kjekt at spaden nå kan setjast i jorda. Arbeidet med å klargjera sjølve fleirbrukshalltomta har pågått sidan mai, og når forhandlingane med entreprenørane som har levert inn anbod er gjennomført og ein utbyggjar er vald, kan kontrakt signerast og arbeidet startast opp.

Prosjektet har vore lyst ut på totalentreprise med anbodsfrist 8. juni. Interessen har vore stor og mange firmaer har levert inn anbod. Avklaring av kva firma som skal tildelast oppdraget og naudsynte forhandlingar knytt til dette, vil ta nokre veker. Det blir tatt sikte på å teikna kontrakt med totalentreprenøren om lag 10. juli.

Kommunestyret har gitt rådmannen fullmakt til å inngå kontrakt med totalentreprenør for fleirbrukshallen innafor ei total kostnadsramme på kr. 38 millionar kroner. I denne kostnaden ligg allereie medgåtte og reknskapsførte kostnadar, inklusive kostnadar til erverv av eigedomar og byggemodning av tomta.

Klikk for stort bilete Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS

Den nye storstova blir på 2000 kvm og vil innehalda fullskala handballbane og eigen squashhall. I tillegg blir det tilrettelagt for både fotball, volleyball, badminton og basketball. Eit planlagt storkjøkken, og eit allrom på 84 m2 til 80 personar, inneber at det kan gjennomførast både bryllaup, bursdagar, konfirmasjon, seminar og kursverksemd.

Sjølve hallen blir innretta slik at han også vil fungera som ein kulturarena og skulen sin gymsal. Med sportsgolv, tribunar og god akustikk vil hallen fungere perfekt til konsertar og utstillingar, men også til større arrangement slik som 17. mai-feiring og juleavslutningar. Hallen skal på det meste kunne ta i mot 500 personar. I tillegg er det teikna inn eit møterom på 32 m2 og eit uteamfi plassert mellom hallen og idrettshuset.

Etter planen skal arbeidet med å bygga fleirbrukshallen starta opp tidleg på hausten og skal stå ferdig i august 2016. Allereie ved juletider vil ein kunne sjå at bygget tar form, og boknarane kan så smått begynne å glede seg til å ta fleirbrukshallen i bruk. Eg gler meg allereie!

Eg vil ynskja alle lesarane av Bokn Bygdablad ein god og nordavindsfri sommar!

Ordføraren

 

Mai 2015

Kjære sambygding!

Fiber i Bokn – fleire må med!

Våren 2013 blei det inngått avtale med Haugaland Kraft om utbygging av breiband for heile kommunen, og ved årsskiftet ferdigstilte kraftselskapet utrullinga av fiberbasert breiband i Bokn. Dette er eit framtidsretta, viktig og positivt prosjekt for boknasamfunnet, og er særs viktig i marknadsføringa av Bokn. Fiber i Bokn vil sikra oss eit stabilt høgkapasitetsnettverk som syter for at bygda heng med i utviklinga som eit attraktivt område for både næringsliv og private husstandar.

Klikk for stort bileteFiber i Bokn - høgt og lågt. Men fleire må med. Kyrre Lindanger

Den største fordelen med breiband via fiber er kapasiteten. Har ein breiband via telefonlinja eller kobbarkabel, er det sjølve linja som set kapasiteten for kva som kan leverast av bandbreidde til heimen. Men med fiber har kabelen inga avgrensing. Fiber overfører datasignal ved hjelp av lys – i lysfart. Fiber har nesten uavgrensa kapasitet og blir levert som eit synkront produkt, altså at nedlastingsfarten og opplastningsfarten er like. Det er utstyret som set ei avgrensing for kva linjefart du kan få.

Arbeidet med fiber i bygda starta hausten 2013, og i kontrakten har Haugaland Kraft tatt utgangspunkt i at det er om lag 541 husstandar som er målgruppa. Ved ei dekning på 68%, dvs. 368 tilknytingar i løpet av 2 år, vil utbygginga ikkje koste noko for Bokn kommune.

Status per i dag er at det er inngått 201 avtalar på levering av breiband til husstandar, bedrifter og fritidsbustadar. Bokn kommune har i tillegg 21 utleigebustadar som ein skal inngå avtale om fibertilkopling.  Det var ein viktig milepæl å nå 200 avtalar, men målet om 368 avtalar er likevel eit stykke unna. I forhold til fordelingsnøkkelen som er lagt til grunn i avtalen mellom Haugaland Kraft og Bokn kommune, er det viktig for bygda og fellesskapet å få flest mogleg abonnentar over på Altibox. Bokn kommune sparar 25.000 kroner for kvar inngåtte avtale.

Etter avtalen med Haugaland Kraft skal ein innan 1. oktober 2015 avklare status og avslutte kontrakten. Bokn kommune ynskjer nå å intensivera arbeidet med å få fleire husstandar over på Altibox. Eg vil oppmoda alle husstandar, bedrifter og fritidsbustadar som endå ikkje har knytt seg til fiberbasert breiband om å teikna abonnement.

Altibox har også eit gunstig tilbod til dei over 65 år. Med «Seniorpakken» får ein tilgang til ein pakke med tv, telefon og ei internettlinje til ein rimelegare pris. I seniorpakken får ein fri startpris og teljarsteg til alle ordinære fasttelefonar i Norden, ein innhaldsrik tv-pakke og ei basis Internett-linje med full sikringspakke og e-post.

Bestilling kan skje på www.haugnett.no, eller ein kan kontakte servicetorget i Bokn kommune for rettleiing og meir informasjon.

Ordføraren

 

April 2015

Kjære sambygding!

Ny firefeltsveg mellom Bokn og Os                                                                                                     
I løpet av perioden 2014-2023  ynskjer regjeringa, med utgangspunkt i Nasjonal Transportplan, å binda Vestlandet saman i ein opprusta og ferjefri E39.  Styresmaktene føreset at vidare planlegging skal ta sikte på at E39 blir ferjefritt i løpet av tjue år. Hausten 2014 blei det kjent at regjeringa også har sett av planleggingsmidlar til firefelts motorveg mellom Bokn og Aksdal.

Klikk for stort bileteMogleg framtidig trasé for E39 over Bokn. Statens vegvesen

Etter planen skal firefeltsvegen mellom Bokn og Os i Hordaland stå ferdig i 2025. Med det blir reisetida mellom Stavanger og Bergen opp til halvert. Dette strekket skal då kunne kjørast på to timar og 15 minuttar. Motorvegen får høg standard og skal dimensjonerast for 110 km/t. Eit anna krav er at det skal vere minimum tri kilometer mellom kryssa, og dei skal ligge i god avstand frå bruer og tunnelar.

Regjeringa har tatt ei avgjerd om at firefeltsvegen blir planlagt med utgangspunkt i ein statleg reguleringsplan. Kostnaden med å oppgradera 70 km av vegstrekket mellom Bokn og Os er vurdert til å koma på om lag 40 milliardar kroner.  Arbeidet startar for fullt etter sommarferien 2015 og forslag til planprogram skal etter planen ligge føre våren 2016. Firefeltsvegen på E 39 har byggestart i 2017. Statens vegvesen legg opp til felles idédugnad for kommunar, regionale styresmakter og interesseorganisasjonar den 7. mai i Haugesund.

Signala frå Statens vegvesen er at traseen over Bokn ikkje vil gå i same trasé som dagens E39, det blir lagt opp til ei heilt ny linjeføring med ny kryssing av Boknasundet med tunnel eller bru lenger sør. Uansett vil ei flytting av E39 lenger sør på Bokn ha mykje å seie i forhold til støyen frå ein europaveg rett gjennom dei mest tettbygde stroka i Bokn. Dagens E39 vil etter opninga av ny firefeltsveg fungere som internveg for boknarane. Statens vegvesen har allereie signalisert at den gamle vegen blir lagt inn i vegbudsjetta med ein vedlikehaldskostnad.

Også i forhold til miljø-  og trafikksikring er det gunstig å få betre vegar. I dag er det 192 avkjøringar og 50 kryss på vegstrekket mellom Bokn og Stord. Å lage færre og planfrie kryss vil minka faren for trafikkulukker. I tillegg vil to skilte kjørebanar redu-sera talet på møteulukker.

Dette er eit spennande og framtidsretta prosjekt, ikkje berre for Bokn, men for heile Vestlandet. Det er i tillegg viktig og naturleg at vegen får same standard vidare nordover som det nå blir planlagt for i Rogfast. Bokn kommune har mange prosessar på gang knytt til Rogfast og området Knarholmen-Arsvågen, difor er det nå viktig å få klarlagt kva areal som blir bandlagt til ein framtidig veg.

Ordføraren

 

Mars 2015

Kjære sambygding!

Kommunereforma

Fredag 20. mars la regjeringa fram meldinga om fordelinga av oppgåvene mellom stat, fylkeskommune og kommunar. Føresetnaden for kommunereforma til regjeringa er at fleire oppgåver, meir makt og ansvar skal overførast til kommunane, og det har vore store forventningar knytt til oppgåvemeldinga.

Nokre av dei oppgåvene som blir foreslått overført til kommunane, er tannhelse, barnevern, familievern, vigselsrett, notarialforretningar, godkjenning av symjeanlegg, sivile politioppgåver, vidaregåande opplæring, skuleskyss og kollektivtransport. Alt dette overfører kostnadar og regelstyrte forvaltningsoppgåver som ikkje krev større politiske vedtak og difor heller svekkar enn styrkar demokratiet. Koss kan då ei slik flytting gje ny, reell makt til kommunane?

Oppgåvemeldinga ber elles preg av at regjeringa ikkje flyttar vesentlege statlege oppgåver til kommunalt nivå, men bare foreslår ei omplassering av oppgåver frå fylkeskommunane til nokre utvalde byområde. Stortinget bestemte sommaren 2014 at ein skal halda fram med ein tre-nivåmodell i Noreg der fylkeskommunane består. Forslaget inneber at ein plukkar oppgåver frå fylkeskommunane, samstundes som regjeringa varslar ei oppgåvemelding til hausten. Ei slik reform vil føra til svekking av fylkeskommunane og er ei reform for endå meir statleg styring og auka byråkrati. Det vil vera uklokt å gjennomføra ei reform som førar til ein mindre heilskapleg organisering av sektorane, då dette gjer det vanskelegare å sjå dei totale behova i eit fylke.

Svakheita med denne framgangsmåten, er at nye oppgåver blir lista opp utan å visa konsekvensane. Spørsmålet er om kommunane for ein kvar pris ynskjer seg nye oppgåver, spesielt viss det ikkje fylgjer statlege midlar med. Mange av dei føreslegne oppgåvene, slik som t.d. samferdsle og vidaregåande opplæring, krev ein overbygning som for ein fylkeskommune, i tillegg til at det krev store overføringar frå staten. Sjølv om det skulle bli ei storstilt kommunesamanslåing som fylgje av reforma, vil mange kommunar framleis bli for små for oppgåvene regjeringa foreslår.

Bokn kommunestyre gjorde hausten 2014 vedtak om at arbeidet med kommunereforma i Bokn blir utsett til oppgåvemeldinga blir lagt fram. Det blir spennande å sjå om lokalpolitikarane i Bokn synest forslaga og oppgåvene som er foreslått overført frå stat og fylkeskommune, er interessante nok til å starta ein prosess som kan innebere at ein slår seg saman med andre kommunar.

Ordføraren

 

Februar 2015

Kjære sambygding!

Reguleringsplan for Rogfast

Sist i januar blei reguleringsplan for Rogfast i Bokn lagt ut på høyring. Planen omfattar den nye vegen som skal byggast frå tunnellinnslaget på Laupland til tilknytinga til E39 ved Knarholmen. Planen ligg på høyring fram til 6. mars.

Klikk for stort bileteProsjektleiinga i Rogfast gjennomførte informasjonsmøte i samband med den nye reguleringsplanen for prosjektet i auditoriet på Bokn skule den 9. februar. Her er det prosjektleiar Tor Geir Espedal som informerer dei frammøtte. Kyrre Lindanger

Strekninga er på om lag to kilometer og omfattar ny, firefelts veg fram til E39. Reguleringsplanen tar også med dei undersjøiske tunnelane som skal gå parallelt frå Kvitsøy til Bokn, i tillegg til luftetårnet som er planlagt på Kråga, straks aust av Loden.

Det var sentrale vegstyresmakter som i juni 2013 bestemte at Rogfast skal byggast med maks fem prosent stigning opp til Arsvågen i staden for sju prosent som tidlegare planlagt. Dette innebar at planane for Rogfast måtte omarbeidast i Bokn kommune. Mest blir dette gjort for å få betre tunnelsikring. Statens vegvesen meiner mellom anna at ei slik redusert stigning vil gje 20 prosent færre brannar eller tilløp til brannar hjå tunge køyretøy i tunnelen.

Sjølve planprogrammet blei vedtatt av kommunestyret i Bokn den 24. juni i 2014, og sidan den gangen har Statens vegvesen brukt mykje ressursar og jobba intenst for å få ferdig reguleringsplanen. Målet er at reguleringsplanen skal til politisk behandling i kommunestyret i Bokn den 16. juni. I tillegg må også Randaberg og Kvitsøy gjere sine vedtak for den delen av Rogfast som ligg i desse kommunane.

Framtidig vassproduksjon

I samband med kommunestyrebehandlinga av planprogrammet for 

Rogfast i 2014, blei det også vedtatt ein samarbeidsavtale mellom Bokn kommune og Statens vegvesen. Eitt av punkta i avtalen galdt produksjon og levering av vatn.

Bygging og drift av Rogfast vil krevja mykje vatn, både til driving av tunnellen, til tunnelvask i driftsfasen og til brannsløkking. I møte med Rogfastutvalet og prosjektleiinga i Rogfast den 5. februar blei ein einig om at Statens vegvesen i løpet av prosjekteringsperioden skal utarbeide planar for naudsynt kapasitet for vassforsyninga til Rogfast både i anleggsfasen og i driftsfasen. Det trengst eit høgdebasseng i nærleiken av tunnelinnslaget. For at ein ikkje skal få groing i røyrsystema, må det til reinsa vatn. For å få sikker tilførsle av vatn, er det aktuelt med ringleidning.

Prosjektleiinga i Rogfast reknar med at ei felles løysing vil vera til nytte både for Rogfast og Bokn kommune. For å få til dette, må vassverket bli bygd ut. Rogfast vil ta del i utbygginga av heile vassverket - både kjelde, reinsing, lagring og distribusjon. For at arbeidet med vassverket skal kunne bli forsert, tilbyr Rogfast at deira konsulentar kan ta over arbeidet med å planleggja. Kostnadar for naudsynt utviding av kapasitet og framføring av leidningsnettet i anleggsperioden blir då dekka av Statens vegvesen.

Dette er ein viktig konklusjon for Bokn kommune, som i fleire år har jobba med ei løysing som kan sikra nok vatn i bygda. Ei utviding av anlegget og bygging av nytt høgdebasseng blir dyrt og tungt for Bokn kommune å finansiera åleine. Med eit samarbeid med vegvesenet får ein ei snarleg gjennomføring av vassprosjektet, som vil sikre boknarane og Rogfastprosjektet nok vatn.

Ordføraren