Stemmerett og manntal

Klikk for stort bilete

Stemmerett:

For å kunne røyste ved Kommune- og fylkestingsvalget må du oppfylle følgjande kriterier:

 

- være norsk statsborgar

- ha fylt 18 år innan utgangen av 2019

- være eller ha vært registrert som busett i Norge

 

I tillegg har personar som ikkje er norske statsborgerar røysterett dersom du oppfyller følgjande kriterier:

- utenlandske statsborgar som er registrert busett i Norge dei tre siste årene før valdagen

- nordiske statsborgar som er registrert busett i Norge seinest 30. juni 2019

Vi viser til Vallovas §§ 2-1 og 2-2 om røysterett

Manntalet:

Alle som skal røyste, må være ført inn i manntalet. Manntalet er oversikta over dei som har røysterett i kommunen. Du står i manntalet i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som busett 30. juni 2019. Har du flytta, er det fortsatt adressa 30. juni som avgjer i hva kommune du har røysterett.

Valmanntalet for Bokn kommune ligg ute til offentleg ettersyn ved Servicetorget, Boknatun. Ønskjer du å sjekke om du er ført inn i manntalet kan du komme innom å sjekke dette sjølv, eller du kan ringe Servicetorget. Er du ikkje i manntalet men meiner du skal vere det kan du søkje om å bli ført inn i manntalet. Ta kontakt med leder i Servicetorget Gro A. Sørensen på tlf. 52752510 eller mobilnr.: 98221500

Veljerar som ikkje har mogelegheit for å komme seg til eit stemmelokale, enten under førehandsstemmeperioda eller på valdagen kan be om å få stemme heime.

 

 

Skal du kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 er det visse kriterier som du må oppfylle. Skal du stemme i Bokn kommune må du stå i kommunen sitt manntal som busett per 30.06.2019.

 

 

 

9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsval.  Det er kommunen som har ansvar for å avvikle disse vala. 

 

 

Her er dei innkomne listeforslaga til Kommunestyrevalet 2019 i Bokn kommune. Med atterhald om endringar; listene kan endrast fram til kl. 12:00 i dag, 1. april, då innleveringsfristen går ut.

Frist for å levere inn listeforslag til valstyret er mandag 1. april kl 12.00. Listeforslaget er levert når det er kommet inn til kommunen. Det vil si at det ikkje held at det er poststempla denne dagen.

 

Listeforslag sendes til:

 

Bokn kommune

Boknatunvegen 37

 

5561  Bokn

 

 

 

 

Røysteseddel

Korleis endrar eg på røysteseddelen?

Røysteseddelen avgjer kva parti du røyster på. Hvis du vil vere med på å påvirka kven av kandidatane som blir valde inn for partiet, må du endra på røysteseddelen.

Det er opp til deg om du vil endra på røysteseddelen (se veiledning under).Hvis du ikkje endrar, røyster du på kandidatane i den rekkefølgen dei står på røysteseddelen.

For at endringane du gjør på røysteseddelen skal få betydning ved valoppgjeret, må endringane ved same kandidatnavn gjeras av meir enn halvparten av dei veljerane i fylket som har gitt partiet/gruppa si røyst.

 

 

Kommune- og fylkestingsvalet er i år sett til mandag 9. september 2019.

I Bokn kommune er vallokalet ope frå kl. 09.00 - 20.00

For å kunne røyste må du vise fram legitimasjon (bankkort, førerkort, pass eller tilsvarende)

Vallokalet er : Allrommet 2. etg. i Bokn Arena.

Tidlegrøysting:

Dersom du ikkje har høve til å røyste i den ordinære forhandsrøysteperioden eller på sjølve valdagen kan du tidlegrøyste. Du kan tidlegrøyste i perioden 01.07.19 - 09.08.19. Ta kontakt med Servicetorget på Boknatun for å tidlegrøyste.

Legitimasjon:

Vallova seier at ein veljar som er ukjent for stemmemottakar skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du skal røyste, det er ikke nok å oppgje namn og fødselsdato. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førarkort og bankkort med bilde.

Hvis du opphalder deg på ein institusjon som sjukeheim, sjukehus eller fengsel, kan du få ein ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.