Detaljregulering for deler av gnr. 23 bnr. 1, veg og kai, Trosnavåg - 1. gongs handsaming

kommunevåpenet - Klikk for stort bilete

Forvaltningsstyret i Bokn kommune har i møte 06.09.2016 vedteke å leggje framlegg til reguleringsplan for deler av gnr. 23 bnr. 1, veg og kai, Trosnavåg ut på høyring i samsvar med § 12-10 i plan- og bygningslova.

Publisert av Gro Sørensen. Sist endra 12.09.2017

Planframlegget viser kai, køyreveg og snuplass i tilknyting til eksisterande settefiskanlegg.

Kart og framlegg til reguleringsføresegner kan sjåast i servicetorget på Boknatun, eller lastast ned frå kommunen sine heimesider her:

 

Forvaltningsstyret sitt vedtak av 06.09.2017 finn du her: (PDF, 661 kB)

Planomtale - veg og kai til Trosnavåg finn du her: (PDF, 3 MB)

Føresegner - veg og kai til Trosnavåg finn du her: (PDF, 108 kB)

Plankart - veg og kai til Trosnavåg finn du her: (PDF, 439 kB)

 

Eventuelle merknader til det justerte planframlegget må sendast til:

Bokn kommune, Boknatunvegen 37, 5561 Bokn

Eller e-post: post@bokn.kommune.no

innan 31.10.2017

 

Kåre Bua

teknisk sjef