Varsel om planarbeid – PlanID 200702-1

Klikk for stort bileteI samsvar med § 12-14, 2. ledd i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av privat reguleringsendring.

· Formålet med endring av planen er å flytte/justere snuhammer for bedre og mer oversiktlig kurvatur og terrengtilpasning.

· Mindre justering av tråkk/turveg gjennomfriområdet grunnet endring av snuhammer, samt legge den bedre i terrenget ut fra kotehøyder.

· Legge inn frisiktlinjer for snuhammer.

· Byggegrense mot sjø i naustområdet N7 gjennom tillegg til planbestemmelsene.

 

I gjeldende plan PlanID 200702, vedtatt 18.09.07 er området regulert som kjøreveg, friområde, naust.

Planområdet som endres er på ca. 0,44 daa, og ligger i Føresvik, Bokn kommune.

Kommunalsjef teknisk har konkludert med at endringsforslaget faller innenfor rammen av det som kan betraktes som en enkel planprosess uten offentlig ettersyn. Dette gjelder endringer i reguleringsplan som i liten grad påvirker gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Det foreliggende varsel må derfor betraktes som eneste mulighet til å uttale seg før vedtak blir fattet, jf. plan- og bygningslovens § 12-14, 3. ledd.

 

Planinitiativ (PDF, 49 kB)

B3_N7 Bokn referat oppstartsmøte (PDF, 253 kB)

Planbeskrivelse_200702_1 (PDF, 332 kB)

Planbestemmelser Føresvik (PDF, 35 kB)

ROS-analyse (PDF, 483 kB)

Plankart_A4_500 (PDF, 168 kB)

Vegprofiler_A4_100 (PDF, 138 kB)

 

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til:

Gismervik Arkitekter
Kontaktperson: Thorleif Waage Gismervik
Tlf: 52 83 17 77
E-post: ga-norge@online.no

Eventuelle merknader sendes innen 25.09-19 til:

Gismervik Arkitekter E-post: ga-norge@online.no
eller
Postadresse: Pb 222, 4291 Kopervik