Influensavaksine

Kommunelegen minner om at influensavaksinen er tilgjengeleg for alle ved å ta kontakt med legekontoret. Eigenandel er kr 50 - gratis dersom du har frikort. 

Tilskot til inkludering av barn og unge - utlysing for 2022

Bilde frå nettsida til bufdir. - Klikk for stort bileteBilde frå nettsida til bufdir. bufdir.no Offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar kan søka om midlar. Søknadsfrist: 17. desember.

Målet med tilskotsordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking.

Info om ordninga frå Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir)

Utlysing for 2022

Spørsmål? Kontakt Henriette Lindanger

Søknadsfrist: 17. desember 2021