Revidering av kommuneplanen sin arealdel - framlegg til plan 2023 – 2035

Formannskapet i Bokn har i møte 10.01.2023, sak 003/23, vedteke å leggje framlegg til arealdel av kommuneplanen for perioden 2023 – 2035 ut til offentleg ettersyn.

Saksdokumenta med planframlegget kan du lese her:

Formannskapet sitt vedtak i møte 10.01.2023 (PDF, 225 kB)

Planomtale for arealdelen 2023 - 2035 (PDF, 7 MB)

Oversyn over utbyggingsområde i kommuneplanen (PDF, 389 kB)

Konsekvensutgreiing og ROS-analyse arealinnspel (PDF, 3 MB)

Overordna konsekvensutgreiing og ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Rapportar frå arbeidsgruppene (PDF, 2 MB)

Planføresegner (PDF, 2 MB)

Plankart (PDF, 5 MB)

Vi ber om at eventuelle merknader til planframlegget vert sendt Bokn kommune, Boknatunvegen 37 5561 Bokn, eller til post@bokn.kommune.no innan 01.03.2023.

 

Ingeborg Skjølingstad

kommunedirektør