• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Les dette før utfylling av skjema

Skjemautfylling

Innspel til kommuneplanen sin arealdel i Bokn kommune

Gruppe

Revidering av delar av kommuneplanen sin arealdel

Krav til innspel

Bokn kommune ynskjer å samarbeide med innbyggarane og næringslivet i kommunen i arbeidet med utviklinga i Bokn. Kommunestyret har vedteke ny samfunnsdel som skal leggjast til grunn for arbeidet med revideringa av deler av arealdelen av kommuneplanen.

Med utgangspunkt i vedteken planstrategi har kommuneplanutvalet i arbeidsmøter, drøfta kva temaområde som skal vera gjenstand for revidering av arealdelen av kommuneplan og i kva omfang. Utfordringsbiletet, slik det er omtala og greidd ut for i samfunnsdelen, gav raskt retning, og kommuneplanutvalet vedtok samrøystes fylgjande fire temaområde for revisjon:

  • Bustadbygging
  • Næringsutvikling
  • Sentrumsutvikling
  • Tiltak for å auke folketalet

Kommunen ynskjer difor forslag og merknader som er målretta i høve til dette.

Kommunen ynskjer forslag til tiltak for å styrke Føresvik si rolle som kommunesenter, samt forslag til nye bustadprosjekt med vekt på framtidsløysingar, bufellesskap og bustadformer der folk kan bu lenge heime og bustadformer med framtidsretta mobilitetsløysingar. Forslag til bustadformer og bustadtilbod som kan legge til rette for folkevekst, spesielt for aldersgruppa 18 — 35 år, er ynskeleg. Næringsutvikling med tilrettelegging for eksisterande og nye verksemder er prioritert av kommunestyret. Forslag som kan gje fleire arbeidsplassar og/eller trygge eksisterande arbeidsplassar er ynskeleg. Satsing på reiselivet skal intensiverast. Nye område for reiseliv vil verta vurdert etter eventuelle innkomne forslag. Ved vurderinga skal næringspotensialet for Boknasamfunnet vektleggast.

Alle kan fremje forslag knytt til arbeidet med revidering av kommuneplanen sin arealdel. Forslag om endra arealbruk må fylgje malen nedanfor, og vil verta vurdert ut frå vedteken arealpolitikk i kommuneplanen sin samfunnsdel, sektorlovgjeving samt nasjonale og regionale retningsliner.

Område som vert føreslege til utbyggingsføremål i kommuneplanen sin arealdel, vert omfatta av forskrift om konsekvensutgreiingar.

Opplysningar som vert gjeve i skjemaet og den utdjupande teksten, vil danne grunnlag for kommunen si samla konsekvensvurdering.

Den som set fram forslaget har ansvar for å gi relevant, faktabasert informasjon.

Frist for å fremje forslag til endra arealbruk i kommuneplanen sin arealdel er 01.05.2021


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader